Human Generated Data

Title

Initial Q

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Initial Q

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.2
Page 98.9
Paper 85
Brochure 61.7
Poster 61.7
Advertisement 61.7
Flyer 61.7
Letter 55.7

Clarifai

page 98.2
paper 97.4
text 96.8
document 96.7
vintage 96.4
no person 94.4
retro 93.8
antique 92.8
print 92.6
old 92.1
illustration 89.5
book bindings 88.5
administration 87.5
picture frame 85.3
war 85.3
template 84.2
ancient 84.2
bill 83.8
offense 83.1
manuscript 83.1

Imagga

brass 100
memorial 98.3
structure 66.3
cloud 39.6
cover 38
book 37.4
association 37.4
definition 37.3
menu 35.9
artwork 34.8
advertising 34.6
associated 34.5
brochure 34.1
carpet 34.1
advertise 34.1
idea 33.8
advertisement 33.8
creative 33.6
composition 33
backdrop 32.2
conceptual 31.8
decorative 31.7
collection 31.6
art 31.2
information 31
decor 31
graphic 30.7
fare 29.8
element 29.8
data 28.3
design 28.2
business 27.3
decoration 26.8
letter 25.7
copy 23.9
keywords 23.7
text 21
religion 20.6
bible 20.6
collage 20.2
prayer 19.3
religious 17.8
page 17.6
old 17.4
god 17.2
open 17.1
holy 16.4
read 16.4
black 16.2
new 16.2
word 15.1
church 14.8
faith 14.4
food 14.3
fabric 14.1
paper 14.1
testament 13.9
gospel 13.8
more 13.7
mosaic 13.7
spiritual 13.5
mix 13.4
antique 13
creation 12.9
continuity 12.8
drapery 12.8
newspaper 12.8
belief 12.7
print 12.3
product 11.5
detail 11.3
modern 11.2
scripture 10.9
pages 10.8
cross 10.4
study 10.3
energy 10.1
passage 9.8
king 9.7
ancient 9.5
document 9.3
chapter 8.9
rosary 8.9
pray 8.7
education 8.7
day 8.6
ornament 8.6
development 8.6
activity 8.1
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.7
saint 7.7
knowledge 7.7
spirituality 7.7
writing 7.5
daily 7.2
history 7.2

Google

Text 98.6
Paper 88.1
Document 80.6
Paper product 70.7
Font 68.6
History 54.1

Microsoft

text 100
letter 90
book 87.4
manuscript 73.4
plaque 36

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of a sign 82.7%
close up of a sign 78%
a close up of text on a white surface 74.6%

Text analysis

Amazon

non
ARISTO.
tum
poffe:
generare
ARISTO. META.
Praterea
talis:
fublatioue
aliam
quaeda
&
eap
META.
tiuadutaxat
potentia
in
oino:aut
utra
uelutin intrumentis. emittere poffe aliam non poffe: filolu
emittere
non fitfonora. eft potentiepriu fublatioue quaeda principii talis:
principii
chu.
intrumentis.
habeat:
habere:non.n
ut
tum habere:non.n .fimiliter dixerintelffe pueru generare & uiru
quale.ia oino:aut apticudineh habet ut habeat: ia eap
uelutin
ipotentia
habet
filolu
tiuadutaxat utra moriua. qua:
nimiru
apticudineh
chu. Praterea in potentia elt ipotentia nimiru oppolita ta potentia
poffe
quale.ia
.fimiliter
eft
uiru
ia
ta
moriua.
qua:
fitfonora.
potentiepriu
pueru
dixerintelffe
oppolita
elt
eft:g

Google

AMETA
quale
aut
habet
habeat:
qn
impoflibile
pueru
eunu
chu.Praterca
utraq
potentia
eft
que
moriua.Impoffibilia
ér
acípoffibile:ipoflibile
eft:uelut
qd'
cotrarium
hoiem
federe.Poffibile
uno
mo
ficuti
id
fignificat:qd'
cfle
quae
poffibilia
per
p
dici
haæc
mu
ipfog:par
potetia
ma
principium
aliud
eft.
decimum.
in
utrumg
unumqdg
effe.Multitudo
tumeft
nocotinua:
gnitudo
qd'in
ea
conti
nimige
quadapfer
quáta
náp
infup
quata
funt:quo
dicit
quatu
quid
fub
ftaria
multu
&
anguftum:
puum:&
inter
ipfius
quati
ut
diximust
quanta
dicuntur.
tps:&n.haec
icit
funt:quorum
illud:ideo
quantus.m
s
qualeequ9:&
circulus
agulis
dif
ferentia
ipa
&ma
emittere
aliam
fifold
fublatioue
talist
ia
diximus:aut
oino:
qd
aptitudiné
tum
dixerintefle
generare
nimiru
oppofita/taeipotentiaa
poflibile
uese
comenfurabilé
iftiufmodi:ut
fir
ncceflario
falfum:fed
ét
neceflariu
bile
dem
falfum:alio
moqd'ueru
dicere
effe:alio
qd'ucse
dicit:hac
dicuntur:ea
folent:oia
prima
eft.Catera.n.poffibilia
talem
ipfoge
habet:ptim
habet.Similiter
inqua
mutadi
quippia
Vantuid
uel
unum
hocaliquidaptum
quatum
multitudo
uero
cotinua
magnitudinis
quna
logitudo
latitudo:at
parti
eft:altitudo
altitudo
corpus.Præterea
accidens
cidens:eoge
q
fe
linea
affectus
talis
acbreue:&
larumatq
ac
catera.Sunt
us
fip
noia
fic
motus.Quia.n.quat
alia
funtifta
affect9:atq
no
motus
étideo
quantum
elt
Vale
aíal
qualis
itefigura
fubitatie
quada
non
fit
fonora.Impotentia
quadá
iae
uiru
atq
ipotentia
potentia:
alio
cuius
effe:
e
et
inquá
ergo
huic:cu
ce:ucluti
falfum
g
pot.Potentia
traflationé
igit
una
autem
alio:aut
gaaliquid
timquia
propria
dicitur
quod
quoddá:fi
numerabilis
ctia
fi
quidé
qde
linca:latitudo
fuperficies:&
qda
quácum
quodaper
paucu:
altu
magnum
dicané:&
affectus:
gddá
Aliaut
illa
étquantus
Capitulum
tertiumdecimum.
naguno
moipfafubftatie
differentia:quale
icerrogabimur:bipes
acco
refpodebimus.quo
effe
Alio
iftrumentis.Lyra.n.aliainquiut
poffe:
porentiepriuatio
ab
co
habere:non.n.fimiliter
dútaxat
eft:qeiqua
bene
hac
necef
impoffibile
coerarium
eius
meurabilé
efe.Comenfurabile
neceflario
falfum:poffi
cotrariu
nocft
rurfus
gcometria
rur:per
quia
ipfa.Quare
pri
duo
diuifibile
infunt:quoru
fit.Magnitudo
menfurabilis
fit:dicif
diuidi
põt.At
nua
duabus
qua
bus
continua
quidefinita
numeruseft:lo
cft
fe:muficu
eft:in
habitus
graue
hacth
dicunt:alia
dicunt
acalbum:io
ipfa
tus
quaraidd'mouee:fed
n1833
trafferuné.Eog
diuifibilia
dico
éttps
dicié
nácg
modate:quadrupes/carens
pater
qualitatem
imobilia
AMETA ARISTO. uelut in iftrumentis.Lyra.n.aliainquiut fonu emittere poffe aliam non poffe: fifold non fit fonora.Impotentia aut eft porentiepriuatio fublatioue quadá principii talist quale ia diximus:aut oino: aut ab co qd aptitudiné habet ut habeat: aut & qn iae ap tum habere:non.n.fimiliter impoflibile dixerintefle pueru generare & uiru atq eunu chu.Praterca in utraq potentia eft ipotentia nimiru oppofita/taeipotentiaa que mo tiua dútaxat eft:qeiqua bene eft moriua.Impoffibilia ér partim hac in potentia: par tim alio mo dicunt:ucluti poflibile acípoffibile:ipoflibile gdé cotrarium cuius necef fario uese eft:uelut impoffibile eft diametru comenfurabilé effe: pprerea qd' falfum e iftiufmodi:ut coerarium eius nofolu fir ueg:fed et ncceflario ucge:diametru inquá co meurabilé efe.Comenfurabile ergo non folueft falfum:fed ét neceflario falfum:poffi bileauteft qd' eft cotrariu huic:cu non neceflariu eft cotrarium falfum ce:ucluti poffi bile eft hoiem federe: no.n.neceflario falfum eft hoiem no federe.Poffibile igie uno g dem mo ficuti diximus id fignificat:qd' nocft neceflario falfum:alio uero moqd'ueru eft dicere effe:alio rurfus mo qd'ucse ia cfle pot.Potentia aut ea quae in gcometria dici rur:per traflationé potentia dicit:hac igit poffibilia non per potentiam dicuntur:ea uero quae p potentia dici folent:oia ad potentia una prima dicunt: haæc autem eft mu tationis principium in alio:aut in aliud quippia eft.Catera.n.poffibilia dicunt:prim gaaliquid aliud talem ipfoge porentia habet:ptim quia nihil potentia habet ipfog:par timquia fic habet.Similiter & impoffibilia ipfa.Quare propria diffinitio potetia pri ma hacerit: principium inqua mutadi in alio:aut ut aliud quippia eft. Capitulum duo decimum. Vantuid dicitur quod diuifibile eft in ea que infunt:quoru utrumg uel unumqdg unum quid & hocaliquidaptum eft effe.Multitudo igit qua tumeft quoddá:fi numerabilis fit.Magnitudo ctia quatum eft quoddár fi menfurabilis fit:dicif aut multitudo quidé id:quod in nocotinua: ma gnitudo uero id qd'in cotinua diuidi põt.At g magnitudinis ea qde quna expte conti nua eft logitudo eft:ea uero quae duabus exptibus latitudo:at ea qua tribus ex parti bus continua eft:altitudo nimige eft.Hog igit multitudo quidefinita numeruseft:lo girudo uero linca:latitudo aut fuperficies:& altitudo eft corpus.Præterea quadapfer qda per accidens quáta dicuné:linea náp quácum cft quodaper fe:muficu uero pac cidens:eoge infup q per fe quata funt:alia per fubftatia funt:quo pacto linea quatu qd eft:in rone.n.qua dicit quid eft quatu quid ineft.Alia affectus atq habitus talis fub ftaria funt:ut multu ac paucu: & pductum acbreue:& larumatq anguftum: & altu ac humile:& graue acleue: & iftiulmodi catera.Sunt aut & magnum & puum:& ma us & minus:ét fip fe & inter fefe dicané:& ipfius quati p fe affectus: hacth noia & ad z autqp accidens quanta dicunt:alia fic dicunt ut diximust nága quantum eft gddá id cui muficum ineft acalbum:io ipfa quanta dicuntur. Aliaut mo tus ac tps:&n.haec quaraidd'mouee:fed id icit motus.Quia.n.quat Eatrcbn n1833 alia trafferuné.Eog illa diuifibilia funt:quorum funtifta affect9:atq no dico eft illud:ideo motus étquantus éttps étideo quantum é:quia motus elt quantus.m Capitulum tertiumdecimum. Vale naguno dicié moipfafubftatie differentia:quale nácg aíal eft ho: s qualeequ9:& qualis itefigura eft circulus fi icerrogabimur:bipes acco modate:quadrupes/carens agulis refpodebimus.quo pater fubitatie dif ferentia qualitatem effe quada ut dixim9. Alio mo ut imobilia ipa &ma
ARISTO.
uelut
fonu
poffe
principii
ap
tiua
partim
par
tim
dicunt:ucluti
gdé
fario
diametru
pprerea
nofolu
ueg:fed
ucge:diametru
folueft
bileauteft
poffi
federe:
no.n.neceflario
igie
diximus
potentiam
ad
dicunt:
tationis
dicunt:prim
porentia
nihil
impoffibilia
diffinitio
hacerit:
quoddár
id:quod
expte
eft:ea
exptibus
tribus
ex
eft.Hog
girudo
dicuné:linea
pac
funt:alia
fubftatia
pacto
rone.n.qua
ineft.Alia
funt:ut
pductum
humile:&
acleue:
iftiulmodi
minus:ét
fefe
z
autqp
nága
cui
muficum
ineft
Eatrcbn
é:quia
ho:
dixim9.