Human Generated Data

Title

Initial Q

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1834

Human Generated Data

Title

Initial Q

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1834

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-04

Book 100
Text 99.2
Page 98.9
Paper 85
Poster 61.7
Advertisement 61.7
Brochure 61.7
Flyer 61.7
Letter 55.7

Clarifai
created on 2019-11-04

page 98.2
paper 97.4
text 96.8
document 96.7
vintage 96.4
no person 94.4
retro 93.8
antique 92.8
print 92.6
old 92.1
illustration 89.5
book bindings 88.5
administration 87.5
picture frame 85.3
war 85.3
template 84.2
ancient 84.2
bill 83.8
offense 83.1
manuscript 83.1

Imagga
created on 2019-11-04

brass 100
memorial 98.3
structure 66.3
cloud 39.6
cover 38
book 37.4
association 37.4
definition 37.3
menu 35.9
artwork 34.8
advertising 34.6
associated 34.5
brochure 34.1
carpet 34.1
advertise 34.1
idea 33.8
advertisement 33.8
creative 33.6
composition 33
backdrop 32.2
conceptual 31.8
decorative 31.7
collection 31.6
art 31.2
information 31
decor 31
graphic 30.7
fare 29.8
element 29.8
data 28.3
design 28.2
business 27.3
decoration 26.8
letter 25.7
copy 23.9
keywords 23.7
text 21
religion 20.6
bible 20.6
collage 20.2
prayer 19.3
religious 17.8
page 17.6
old 17.4
god 17.2
open 17.1
holy 16.4
read 16.4
black 16.2
new 16.2
word 15.1
church 14.8
faith 14.4
food 14.3
fabric 14.1
paper 14.1
testament 13.9
gospel 13.8
more 13.7
mosaic 13.7
spiritual 13.5
mix 13.4
antique 13
creation 12.9
continuity 12.8
drapery 12.8
newspaper 12.8
belief 12.7
print 12.3
product 11.5
detail 11.3
modern 11.2
scripture 10.9
pages 10.8
cross 10.4
study 10.3
energy 10.1
passage 9.8
king 9.7
ancient 9.5
document 9.3
chapter 8.9
rosary 8.9
pray 8.7
education 8.7
day 8.6
ornament 8.6
development 8.6
activity 8.1
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.7
saint 7.7
knowledge 7.7
spirituality 7.7
writing 7.5
daily 7.2
history 7.2

Google
created on 2019-11-04

Text 98.6
Paper 88.1
Document 80.6
Paper product 70.7
Font 68.6
History 54.1

Microsoft
created on 2019-11-04

text 100
letter 90
book 87.4
manuscript 73.4
plaque 36

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Categories

Captions

Microsoft
created on 2019-11-04

a close up of a sign 82.7%
close up of a sign 78%
a close up of text on a white surface 74.6%

Text analysis

Amazon

non
ARISTO.
tum
poffe:
generare
ARISTO. META.
Praterea
talis:
fublatioue
aliam
quaeda
&
eap
META.
tiuadutaxat
potentia
in
oino:aut
utra
uelutin intrumentis. emittere poffe aliam non poffe: filolu
emittere
non fitfonora. eft potentiepriu fublatioue quaeda principii talis:
principii
chu.
intrumentis.
habeat:
habere:non.n
ut
tum habere:non.n .fimiliter dixerintelffe pueru generare & uiru
quale.ia oino:aut apticudineh habet ut habeat: ia eap
uelutin
ipotentia
habet
filolu
tiuadutaxat utra moriua. qua:
nimiru
apticudineh
chu. Praterea in potentia elt ipotentia nimiru oppolita ta potentia
poffe
quale.ia
.fimiliter
eft
uiru
ia
ta
moriua.
qua:
fitfonora.
potentiepriu
pueru
dixerintelffe
oppolita
elt
eft:g

Google

AMETA ARISTO. uelut in iftrumentis.Lyra.n.aliainquiut fonu emittere poffe aliam non poffe: fifold non fit fonora.Impotentia aut eft porentiepriuatio fublatioue quadá principii talist quale ia diximus:aut oino: aut ab co qd aptitudiné habet ut habeat: aut & qn iae ap tum habere:non.n.fimiliter impoflibile dixerintefle pueru generare & uiru atq eunu chu.Praterca in utraq potentia eft ipotentia nimiru oppofita/taeipotentiaa que mo tiua dútaxat eft:qeiqua bene eft moriua.Impoffibilia ér partim hac in potentia: par tim alio mo dicunt:ucluti poflibile acípoffibile:ipoflibile gdé cotrarium cuius necef fario uese eft:uelut impoffibile eft diametru comenfurabilé effe: pprerea qd' falfum e iftiufmodi:ut coerarium eius nofolu fir ueg:fed et ncceflario ucge:diametru inquá co meurabilé efe.Comenfurabile ergo non folueft falfum:fed ét neceflario falfum:poffi bileauteft qd' eft cotrariu huic:cu non neceflariu eft cotrarium falfum ce:ucluti poffi bile eft hoiem federe: no.n.neceflario falfum eft hoiem no federe.Poffibile igie uno g dem mo ficuti diximus id fignificat:qd' nocft neceflario falfum:alio uero moqd'ueru eft dicere effe:alio rurfus mo qd'ucse ia cfle pot.Potentia aut ea quae in gcometria dici rur:per traflationé potentia dicit:hac igit poffibilia non per potentiam dicuntur:ea uero quae p potentia dici folent:oia ad potentia una prima dicunt: haæc autem eft mu tationis principium in alio:aut in aliud quippia eft.Catera.n.poffibilia dicunt:prim gaaliquid aliud talem ipfoge porentia habet:ptim quia nihil potentia habet ipfog:par timquia fic habet.Similiter & impoffibilia ipfa.Quare propria diffinitio potetia pri ma hacerit: principium inqua mutadi in alio:aut ut aliud quippia eft. Capitulum duo decimum. Vantuid dicitur quod diuifibile eft in ea que infunt:quoru utrumg uel unumqdg unum quid & hocaliquidaptum eft effe.Multitudo igit qua tumeft quoddá:fi numerabilis fit.Magnitudo ctia quatum eft quoddár fi menfurabilis fit:dicif aut multitudo quidé id:quod in nocotinua: ma gnitudo uero id qd'in cotinua diuidi põt.At g magnitudinis ea qde quna expte conti nua eft logitudo eft:ea uero quae duabus exptibus latitudo:at ea qua tribus ex parti bus continua eft:altitudo nimige eft.Hog igit multitudo quidefinita numeruseft:lo girudo uero linca:latitudo aut fuperficies:& altitudo eft corpus.Præterea quadapfer qda per accidens quáta dicuné:linea náp quácum cft quodaper fe:muficu uero pac cidens:eoge infup q per fe quata funt:alia per fubftatia funt:quo pacto linea quatu qd eft:in rone.n.qua dicit quid eft quatu quid ineft.Alia affectus atq habitus talis fub ftaria funt:ut multu ac paucu: & pductum acbreue:& larumatq anguftum: & altu ac humile:& graue acleue: & iftiulmodi catera.Sunt aut & magnum & puum:& ma us & minus:ét fip fe & inter fefe dicané:& ipfius quati p fe affectus: hacth noia & ad z autqp accidens quanta dicunt:alia fic dicunt ut diximust nága quantum eft gddá id cui muficum ineft acalbum:io ipfa quanta dicuntur. Aliaut mo tus ac tps:&n.haec quaraidd'mouee:fed id icit motus.Quia.n.quat Eatrcbn n1833 alia trafferuné.Eog illa diuifibilia funt:quorum funtifta affect9:atq no dico eft illud:ideo motus étquantus éttps étideo quantum é:quia motus elt quantus.m Capitulum tertiumdecimum. Vale naguno dicié moipfafubftatie differentia:quale nácg aíal eft ho: s qualeequ9:& qualis itefigura eft circulus fi icerrogabimur:bipes acco modate:quadrupes/carens agulis refpodebimus.quo pater fubitatie dif ferentia qualitatem effe quada ut dixim9. Alio mo ut imobilia ipa &ma
AMETA
ARISTO.
uelut
in
iftrumentis.Lyra.n.aliainquiut
fonu
emittere
poffe
aliam
non
poffe:
fifold
fit
fonora.Impotentia
aut
eft
porentiepriuatio
fublatioue
quadá
principii
talist
quale
ia
diximus:aut
oino:
ab
co
qd
aptitudiné
habet
ut
habeat:
&
qn
iae
ap
tum
habere:non.n.fimiliter
impoflibile
dixerintefle
pueru
generare
uiru
atq
eunu
chu.Praterca
utraq
potentia
ipotentia
nimiru
oppofita/taeipotentiaa
que
mo
tiua
dútaxat
eft:qeiqua
bene
moriua.Impoffibilia
ér
partim
hac
potentia:
par
tim
alio
dicunt:ucluti
poflibile
acípoffibile:ipoflibile
gdé
cotrarium
cuius
necef
fario
uese
eft:uelut
impoffibile
diametru
comenfurabilé
effe:
pprerea
qd'
falfum
e
iftiufmodi:ut
coerarium
eius
nofolu
fir
ueg:fed
et
ncceflario
ucge:diametru
inquá
meurabilé
efe.Comenfurabile
ergo
folueft
falfum:fed
neceflario
falfum:poffi
bileauteft
neceflariu
bile
hoiem
federe:
no.n.neceflario
igie
g
diximus
id
nocft
falfum:alio
moqd'ueru
dicere
rurfus
igit
potentiam
dicuntur:ea
uero
quae
p
dici
ad
impoffibilia
ipfa.Quare
propria
diffinitio
potetia
pri
ma
hacerit:
principium
uel
qua
tumeft
quoddá:fi
numerabilis
fit.Magnitudo
ctia
quatum
fi
fit:dicif
multitudo
id:quod
cotinua
põt.At
magnitudinis
eft:altitudo
nimige
eft.Hog
quidefinita
numeruseft:lo
girudo
linca:latitudo
fuperficies:&
altitudo
corpus.Præterea
quadapfer
qda
per
accidens
quáta
dicuné:linea
náp
quácum
cft
quodaper
fe:muficu
pac
cidens:eoge
infup
q
fe
fubftatia
eft:in
quid
quatu
ineft.Alia
talis
ftaria
funt:ut
ac
pductum
acbreue:&
larumatq
anguftum:
altu
humile:&
acleue:
iftiulmodi
puum:&
us
minus:ét
fip
inter
autqp
dicunt
diximust
quantum
gddá
cui
ineft
ipfa
motus.Quia.n.quat
Eatrcbn
n1833
alia
trafferuné.Eog
illa
diuifibilia
affect9:atq
no
dico
illud:ideo
motus
étquantus
éttps
étideo
é:quia
quantus.m
Capitulum
tertiumdecimum.
Vale
naguno
dicié
moipfafubftatie
differentia:quale
nácg
aíal
ho:
acco
modate:quadrupes/carens
agulis
refpodebimus.quo
pater
fubitatie
dif
ferentia
qualitatem
effe
quada
dixim9.
Alio
imobilia
ipa
&ma
ét
cotrariu
huic:cu
ce:ucluti
poffi
federe.Poffibile
uno
dem
ficuti
fignificat:qd'
effe:alio
qd'ucse
cfle
pot.Potentia
ea
gcometria
rur:per
traflationé
dicit:hac
poffibilia
folent:oia
una
prima
dicunt:
haæc
autem
mu
tationis
alio:aut
aliud
quippia
eft.Catera.n.poffibilia
dicunt:prim
gaaliquid
talem
ipfoge
porentia
habet:ptim
quia
nihil
ipfog:par
timquia
fic
habet.Similiter
inqua
mutadi
eft.
duo
decimum.
Vantuid
dicitur
quod
diuifibile
infunt:quoru
utrumg
unumqdg
unum
hocaliquidaptum
effe.Multitudo
quoddár
menfurabilis
quidé
nocotinua:
gnitudo
qd'in
diuidi
qde
quna
expte
conti
nua
logitudo
eft:ea
duabus
exptibus
latitudo:at
tribus
ex
parti
bus
continua
quata
funt:alia
funt:quo
pacto
linea
rone.n.qua
dicit
affectus
habitus
fub
multu
paucu:
graue
catera.Sunt
magnum
fefe
dicané:&
ipfius
quati
affectus:
hacth
noia
z
quanta
dicunt:alia
nága
muficum
acalbum:io
dicuntur.
Aliaut
tus
tps:&n.haec
quaraidd'mouee:fed
icit
funt:quorum
funtifta
elt
s
qualeequ9:&
qualis
itefigura
circulus
icerrogabimur:bipes