Human Generated Data

Title

Initial P

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1832

Human Generated Data

Title

Initial P

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Date

15th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Paul J. Sachs, M1832

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Page 99.6
Text 99.6
Paper 74
Newspaper 63.7
Letter 58.5

Clarifai
created on 2019-11-03

page 99.5
text 97.7
vintage 96.2
paper 94.7
document 94.1
template 94
old 93.3
book bindings 90.9
antique 90.1
picture frame 89.7
illustration 89.3
number 89.1
retro 88.5
desktop 87.3
blank 86.6
bill 85.9
education 84.7
information 84
layout 83.2
design 82.9

Imagga
created on 2019-11-03

brass 80.2
memorial 63.5
cloud 47.4
book 46.1
structure 43.2
association 41.4
definition 41.2
cover 38.9
artwork 38.5
advertising 38.4
associated 37.5
creative 37.1
brochure 37.1
carpet 37
advertise 37
advertisement 36.7
composition 35.8
collection 35.2
decorative 35.1
conceptual 34.4
decor 33.6
backdrop 33
idea 33
element 32.3
art 32
graphic 30.7
decoration 30.4
design 29.9
data 29.2
information 28.4
letter 26.6
business 24.9
copy 23.9
text 23.6
product 23.1
bible 22.6
keywords 21.7
religion 21.5
menu 21.5
collage 21.2
creation 20.6
prayer 19.3
page 18.6
old 18.1
binding 18
fare 17.9
religious 17.8
holy 17.4
god 17.2
newspaper 16.3
black 16.2
fabric 16
continuity 15.8
drapery 15.8
word 15.1
paper 14.1
testament 13.9
open 13.5
read 13.5
faith 13.4
antique 13
church 13
more 12.7
daily 12.7
mosaic 12.7
spiritual 12.5
mix 12.5
print 12.3
gospel 11.9
ancient 11.3
chapter 10.9
pages 10.8
new 10.5
development 10.5
cross 10.4
scripture 9.9
history 9.8
modern 9.8
words 9.8
analysis 9.8
belief 9.7
pray 9.7
detail 9.7
study 9.3
energy 9.3
rosary 8.9
passage 8.9
food 8.8
king 8.8
education 8.7
writing 8.5
document 8.4
life 7.8
best 7.8
catholic 7.8
communication 7.6
activity 7.2
day 7.1

Google
created on 2019-11-03

Text 98.5
Paper 90.6
Document 86.7
Paper product 77.1
Font 68.6

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 90.9
book 86
manuscript 60.3
plaque 40.5

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Categories

Text analysis

Amazon

prius:
LIBER
prioru
Gmpliciter
gularic
natu
prio
ro
aut
hoiem
mufico:no
enlu
funt
crit
autfin
igitur
ut
priores
priora
mulicum
Quadam igitur pacto uero natu
Praterca
per
affectus. priores priora per
prius
uero
hoc
ru
affcetus
dicunt:
Gmpliciter prius: prioru aut hoc alia rone rlalia: enlu autfin
pacto
affectus.
Quadam
ficici
quippia
ru affcetus dicunt: recticudo leuirate:na alinea:hac ficici prio ecft
leuirate:na
rone
ecft
gularic funt priora:ronc antecedens prius elt tcoro:ut mufcu hoiem mufico:no crit
n.totn ro ut mulicum fic:Gi quippia mulicum Gr. Praterca
antecedens
n.totn
LIBER .V.T21314
recticudo
priora:ronc
alinea:hac
mufcu
rlalia:
tcoro:ut
.V.T21314
fic:Gi
Gr.
alia
elt

Google

LIBER .V. fimpliciter prius: prioru aut hoc pacto alia funt rone quidéun'uerfalia: enfu aue fin gularie funt priora:rone érantecedens prius eft toto:ucmuficu hoíem mufico:no crit n.tota ro fine pte:gq nofit ut mulicum fit:fi non quippia muficum fir.Praterca prio ru affectus priorcs dicunt:ut rectitudo leuitate:na illa lincæ:hac fupeificici per feeft affectus.Quadam igitur hoc pacto priora pofterioraq dicuntur:quadá uero natu ra fubftantiaue:quacunq cffe fine aliis pofflunt:& fine quibus alia nequeunt efle: qua diuifione ufus eft plato.Cum aut ipm elle pluribus modis dicatur: prio gdem fubie ctum eft priustquapp & ipla fubflantia antecedir.Deinde alio mo ca quax funt poten tia:& funeactu:alia náqporentia funt priora:alia actu:ucluti potentia gdem prius eft dimidia linca tora:&pars toto:& materics fubftantia ipfa:pofterius autem actu: toro nanq diffoluro crunt ur conftar actu:modo aut quoda omnia qua priora rofte rioraqpdicuetut harcipfa dicué.Quada.n.per generationé fine alis efle poflunt:quo pacto totum eft partibus prius.Quadam per corruptionem: ut totu ipfum pars an tecedit.Similicer & crrcra fele habere uidentur. amoCapitulum undecimum. Orentia dicie alia quidem principiu motus/mutatióifue qd'eft in alior aut ut quippialiudeft:qualis eft xd ficandi facultas:qua quidem po rehtia eft:arq:no eft in co qd'xdificatť arq; cxtruitur.At medendi facul tas porenria qdé & ipla eft:effe tn in eo pót qui medicamin fufcipit atq fanat:led no ut medicamina fufcipit arq fanatur.Alia igié utidiximus principium oino mutationis/aut porentia dicie motus:quaein alio:aur ut aliud gp piam cft.Alia ucro dicif ea:qua ab alio/autur eft aliud pati quippiam dicit. Qua eni potcntia patiens ipm quippia patif:ea ipm dicimus pati poffe:interdu fi quoduis pa ti pofT.interdu non fi oi quauis paflione:fed fiad melus pati poffit.Pratcrca facul tas bencfaciedi/aut per uolutaté clectionéuc potétia diciť:in: erdu.n.cos qui ambula ucint/aut dixcrint folú:fed nobenc:aut no ut uoluerint:no poffe diccre/aut ambula reputamusac dicimus:ide cucnire ufu uidet:& in ipla potetía patiendi.Infupoes ha bitus p quos ca qua ipfos hnt exptia funt paffois oino:aut no mutabilia:auc nofaci lead deterius funt murab.lia:potenria nimirú dicunt:&.n.frangunt quada: & core runé aut flectuné oinoqcorrupunť:no io qa pit:fed ga non pht in aliquoucdefici unt exptia ucro nonu!latalis funt paffóis:aut uix talia paruq patiunt:ob poteria fa ne&qa pit:moqi aliquo funt difpofita.Cu aut potentia tot mois dicat poffibile quo ac potens:uno qdé modicee id qd'motus/aut mutatiois principiu haber:&.n.ida quo ftatus qefue phicilci põc:poffibile gppiá eft in alio:aut ucaliud quippia eft. Alio ucro mo:li quippia aliud ipfus talé potitia héat:Alio rurfus mo:fi potetitia héat: ut ad quoduis liue ad deterius fiue ad melius moueať atq: murce:ná id qd' corrupit & corrupi poflibilefie uidef:ucl no corruptiocni fubibit:fi ipoflibile erat corrupi.Nuc ucro difpofitionem aliqtalis paffionis:& cam atg principiu habet tale igié effe uidee interdu ppterca qd'aligd habetzinterdu exco quia aliquo carer.Qdfi priuatio aliquo mo fit hicus:uniuerfa poffibilia:ppea qd'habent/nimirumaliquid erut:fin uero no fie xquiuoce poffibilia erut.Quare pollibile quippia cft:prim ex co ga habirualiquem at qtprincipiu habet:ptim exco quia priuationé habet huiufce:fi fit ut priuatio habeať. Alioprercadicie mo:quia non het potentia uel principiu in alio:ut eft aliud quo cor rupipot.Infup hacoia poffibilia dicutur:aut quia folu poflunt:aut quia bi poffunt hilce potetiae quos cxplicauimus modos:na & in hilceq carentaía potetia talis ineft: iiii Y
LIBER
.V.
fimpliciter
prius:
prioru
aut
hoc
pacto
alia
funt
rone
quidéun'uerfalia:
enfu
aue
fin
gularie
priora:rone
érantecedens
prius
eft
toto:ucmuficu
hoíem
mufico:no
crit
n.tota
ro
fine
pte:gq
nofit
ut
mulicum
fit:fi
non
quippia
muficum
fir.Praterca
prio
ru
affectus
priorcs
dicunt:ut
rectitudo
leuitate:na
illa
lincæ:hac
fupeificici
per
feeft
affectus.Quadam
igitur
priora
pofterioraq
dicuntur:quadá
uero
natu
ra
fubftantiaue:quacunq
cffe
aliis
pofflunt:&
quibus
nequeunt
efle:
qua
diuifione
ufus
plato.Cum
ipm
elle
pluribus
modis
dicatur:
gdem
fubie
ctum
priustquapp
&
ipla
fubflantia
antecedir.Deinde
alio
mo
ca
quax
poten
tia:&
funeactu:alia
náqporentia
priora:alia
actu:ucluti
potentia
dimidia
linca
tora:&pars
toto:&
materics
fubftantia
ipfa:pofterius
autem
actu:
toro
nanq
diffoluro
crunt
ur
conftar
actu:modo
quoda
omnia
rofte
rioraqpdicuetut
harcipfa
dicué.Quada.n.per
generationé
alis
efle
poflunt:quo
totum
partibus
prius.Quadam
corruptionem:
totu
ipfum
pars
an
tecedit.Similicer
crrcra
fele
habere
uidentur.
amoCapitulum
undecimum.
Orentia
dicie
quidem
principiu
motus/mutatióifue
qd'eft
in
alior
quippialiudeft:qualis
xd
ficandi
facultas:qua
po
rehtia
eft:arq:no
co
qd'xdificatť
arq;
cxtruitur.At
medendi
facul
tas
porenria
qdé
eft:effe
tn
eo
pót
qui
medicamin
fufcipit
atq
fanat:led
no
medicamina
arq
fanatur.Alia
igié
utidiximus
principium
oino
mutationis/aut
porentia
motus:quaein
alio:aur
aliud
gp
piam
cft.Alia
ucro
dicif
ea:qua
ab
alio/autur
pati
quippiam
dicit.
Qua
eni
potcntia
patiens
patif:ea
dicimus
poffe:interdu
fi
quoduis
pa
ti
pofT.interdu
oi
quauis
paflione:fed
fiad
melus
poffit.Pratcrca
bencfaciedi/aut
uolutaté
clectionéuc
potétia
diciť:in:
erdu.n.cos
ambula
ucint/aut
dixcrint
folú:fed
nobenc:aut
uoluerint:no
poffe
diccre/aut
reputamusac
dicimus:ide
cucnire
ufu
uidet:&
potetía
patiendi.Infupoes
ha
bitus
p
quos
ipfos
hnt
exptia
paffois
oino:aut
mutabilia:auc
nofaci
lead
deterius
murab.lia:potenria
nimirú
dicunt:&.n.frangunt
quada:
core
runé
flectuné
oinoqcorrupunť:no
io
qa
pit:fed
ga
pht
aliquoucdefici
unt
nonu!latalis
paffóis:aut
uix
talia
paruq
patiunt:ob
poteria
fa
ne&qa
pit:moqi
aliquo
difpofita.Cu
tot
mois
dicat
poffibile
quo
ac
potens:uno
modicee
id
qd'motus/aut
mutatiois
haber:&.n.ida
ftatus
qefue
phicilci
põc:poffibile
gppiá
alio:aut
ucaliud
eft.
Alio
mo:li
ipfus
talé
potitia
héat:Alio
rurfus
mo:fi
potetitia
héat:
ad
liue
fiue
melius
moueať
atq:
murce:ná
qd'
corrupit
corrupi
poflibilefie
uidef:ucl
corruptiocni
fubibit:fi
ipoflibile
erat
corrupi.Nuc
difpofitionem
aliqtalis
paffionis:&
cam
atg
habet
tale
effe
uidee
interdu
ppterca
qd'aligd
habetzinterdu
exco
quia
carer.Qdfi
priuatio
fit
hicus:uniuerfa
poffibilia:ppea
qd'habent/nimirumaliquid
erut:fin
fie
xquiuoce
poffibilia
erut.Quare
pollibile
cft:prim
ex
habirualiquem
at
qtprincipiu
habet:ptim
priuationé
huiufce:fi
habeať.
Alioprercadicie
mo:quia
het
uel
alio:ut
cor
rupipot.Infup
hacoia
dicutur:aut
folu
poflunt:aut
bi
poffunt
hilce
potetiae
cxplicauimus
modos:na
hilceq
carentaía
potetia
talis
ineft:
iiii
Y