Human Generated Data

Title

Initial P

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Initial P

People

Artist: Anonymous Italy 1499, Italian 15th century

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99.6
Page 99.6
Paper 74
Newspaper 63.7
Letter 58.5

Clarifai

page 99.5
text 97.7
vintage 96.2
paper 94.7
document 94.1
template 94
old 93.3
book bindings 90.9
antique 90.1
picture frame 89.7
illustration 89.3
number 89.1
retro 88.5
desktop 87.3
blank 86.6
bill 85.9
education 84.7
information 84
layout 83.2
design 82.9

Imagga

brass 80.2
memorial 63.5
cloud 47.4
book 46.1
structure 43.2
association 41.4
definition 41.2
cover 38.9
artwork 38.5
advertising 38.4
associated 37.5
creative 37.1
brochure 37.1
carpet 37
advertise 37
advertisement 36.7
composition 35.8
collection 35.2
decorative 35.1
conceptual 34.4
decor 33.6
backdrop 33
idea 33
element 32.3
art 32
graphic 30.7
decoration 30.4
design 29.9
data 29.2
information 28.4
letter 26.6
business 24.9
copy 23.9
text 23.6
product 23.1
bible 22.6
keywords 21.7
religion 21.5
menu 21.5
collage 21.2
creation 20.6
prayer 19.3
page 18.6
old 18.1
binding 18
fare 17.9
religious 17.8
holy 17.4
god 17.2
newspaper 16.3
black 16.2
fabric 16
continuity 15.8
drapery 15.8
word 15.1
paper 14.1
testament 13.9
open 13.5
read 13.5
faith 13.4
antique 13
church 13
more 12.7
daily 12.7
mosaic 12.7
spiritual 12.5
mix 12.5
print 12.3
gospel 11.9
ancient 11.3
chapter 10.9
pages 10.8
new 10.5
development 10.5
cross 10.4
scripture 9.9
history 9.8
modern 9.8
words 9.8
analysis 9.8
belief 9.7
pray 9.7
detail 9.7
study 9.3
energy 9.3
rosary 8.9
passage 8.9
food 8.8
king 8.8
education 8.7
writing 8.5
document 8.4
life 7.8
best 7.8
catholic 7.8
communication 7.6
activity 7.2
day 7.1

Google

Text 98.5
Paper 90.6
Document 86.7
Paper product 77.1
Font 68.6

Microsoft

text 100
letter 90.9
book 86
manuscript 60.3
plaque 40.5

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 79.7%
a close up of text on a black background 76.3%
a close up of text on a white surface 75.5%

Text analysis

Amazon

prius:
LIBER
prioru
Gmpliciter
gularic
natu
prio
ro
aut
hoiem
mufico:no
enlu
funt
crit
autfin
igitur
ut
priores
priora
mulicum
Quadam igitur pacto uero natu
Praterca
per
affectus. priores priora per
prius
uero
hoc
ru
affcetus
dicunt:
Gmpliciter prius: prioru aut hoc alia rone rlalia: enlu autfin
pacto
affectus.
Quadam
ficici
quippia
ru affcetus dicunt: recticudo leuirate:na alinea:hac ficici prio ecft
leuirate:na
rone
ecft
gularic funt priora:ronc antecedens prius elt tcoro:ut mufcu hoiem mufico:no crit
n.totn ro ut mulicum fic:Gi quippia mulicum Gr. Praterca
antecedens
n.totn
LIBER .V.T21314
recticudo
priora:ronc
alinea:hac
mufcu
rlalia:
tcoro:ut
.V.T21314
fic:Gi
Gr.
alia
elt

Google

pacto
alia
eft
fit:fi
affectus
affectus.Quadam
priora
aliis
efle:
diuifione
elle
gdem
fubflantia
funt
priora:alia
dimidia
materics
qua
rioraqpdicuetut
fine
alis
totum
prius.Quadam
ipfum
undecimum.
aut
ut
ficandi
facultas:qua
eft:arq:no
co
medendi
qdé
in
cft.Alia
dicif
ea:qua
aliud
quippia
pofT.interdu
non
fiad
tas
bencfaciedi/aut
poffe
ambula
cucnire
ha
quos
lead
&
io
nonu!latalis
talia
ne&qa
difpofita.Cu
mois
dicat
quo
ac
potens:uno
id
ftatus
phicilci
gppiá
alio:aut
héat:Alio
mo:fi
héat:
atq:
corrupi
poflibilefie
erat
principiu
tale
aliquo
mo
fie
erut.Quare
habet
huiufce:fi
priuatio
hacoia
hilceq
LIBER
prius:
aue
fin
priora:rone
n.tota
pte:gq
dicunt:ut
hoc
dicuntur:quadá
uero
pofflunt:&
ufus
fubie
ctum
ipla
antecedir.Deinde
alio
ca
quax
toro
conftar
rofte
per
quippialiudeft:qualis
xd
eft:effe
eo
atq
igié
mutationis/aut
motus:quaein
alio:aur
ab
potcntia
patiens
pati
poffe:interdu
fi
oi
quauis
paflione:fed
clectionéuc
potétia
nobenc:aut
reputamusac
patiendi.Infupoes
deterius
core
runé
qa
pit:fed
aliquoucdefici
modicee
mutatiois
haber:&.n.ida
qefue
moueať
uidef:ucl
fubibit:fi
ipoflibile
uidee
interdu
qd'habent/nimirumaliquid
ga
habirualiquem
at
priuationé
fit
Alioprercadicie
alio:ut
cor
poffibilia
dicutur:aut
poflunt:aut
quia
hilce
fimpliciter
gularie
hoíem
ro
fir.Praterca
ru
rectitudo
leuitate:na
fupeificici
feeft
cffe
quibus
modis
funeactu:alia
náqporentia
prius
tora:&pars
crunt
quoda
omnia
dicué.Quada.n.per
efle
corruptionem:
tecedit.Similicer
crrcra
fele
habere
amoCapitulum
dicie
motus/mutatióifue
po
rehtia
cxtruitur.At
facul
medicamina
gp
alio/autur
eni
ipm
dicimus
melus
uolutaté
qui
ucint/aut
no
uoluerint:no
potetía
bitus
p
ipfos
hnt
oino:aut
mutabilia:auc
murab.lia:potenria
flectuné
pht
exptia
poteria
potentia
poffibile
Alio
ucro
ipfus
talé
potitia
potetitia
qd'
corruptiocni
difpofitionem
paffionis:&
exco
het
uel
rupipot.Infup
potetiae
carentaía
ineft:
Y
crit
nofit
mulicum
illa
lincæ:hac
natu
ra
fubftantiaue:quacunq
nequeunt
plato.Cum
pluribus
dicatur:
priustquapp
poten
tia:&
actu:ucluti
linca
toto:&
fubftantia
diffoluro
poflunt:quo
partibus
totu
pars
Orentia
quidem
qd'eft
arq;
tn
pót
medicamin
fufcipit
arq
oino
porentia
piam
quippiam
dicit.
ti
diciť:in:
erdu.n.cos
diccre/aut
dicimus:ide
paffois
nimirú
quada:
oinoqcorrupunť:no
unt
uix
paruq
fa
pit:moqi
ucaliud
mo:li
rurfus
liue
ad
melius
corrupit
corrupi.Nuc
atg
effe
ppterca
habetzinterdu
hicus:uniuerfa
xquiuoce
pollibile
habeať.
mo:quia
bi
poffunt
cxplicauimus
iiii
LIBER .V. fimpliciter prius: prioru aut hoc pacto alia funt rone quidéun'uerfalia: enfu aue fin gularie funt priora:rone érantecedens prius eft toto:ucmuficu hoíem mufico:no crit n.tota ro fine pte:gq nofit ut mulicum fit:fi non quippia muficum fir.Praterca prio ru affectus priorcs dicunt:ut rectitudo leuitate:na illa lincæ:hac fupeificici per feeft affectus.Quadam igitur hoc pacto priora pofterioraq dicuntur:quadá uero natu ra fubftantiaue:quacunq cffe fine aliis pofflunt:& fine quibus alia nequeunt efle: qua diuifione ufus eft plato.Cum aut ipm elle pluribus modis dicatur: prio gdem fubie ctum eft priustquapp & ipla fubflantia antecedir.Deinde alio mo ca quax funt poten tia:& funeactu:alia náqporentia funt priora:alia actu:ucluti potentia gdem prius eft dimidia linca tora:&pars toto:& materics fubftantia ipfa:pofterius autem actu: toro nanq diffoluro crunt ur conftar actu:modo aut quoda omnia qua priora rofte rioraqpdicuetut harcipfa dicué.Quada.n.per generationé fine alis efle poflunt:quo pacto totum eft partibus prius.Quadam per corruptionem: ut totu ipfum pars an tecedit.Similicer & crrcra fele habere uidentur. amoCapitulum undecimum. Orentia dicie alia quidem principiu motus/mutatióifue qd'eft in alior aut ut quippialiudeft:qualis eft xd ficandi facultas:qua quidem po rehtia eft:arq:no eft in co qd'xdificatť arq; cxtruitur.At medendi facul tas porenria qdé & ipla eft:effe tn in eo pót qui medicamin fufcipit atq fanat:led no ut medicamina fufcipit arq fanatur.Alia igié utidiximus principium oino mutationis/aut porentia dicie motus:quaein alio:aur ut aliud gp piam cft.Alia ucro dicif ea:qua ab alio/autur eft aliud pati quippiam dicit. Qua eni potcntia patiens ipm quippia patif:ea ipm dicimus pati poffe:interdu fi quoduis pa ti pofT.interdu non fi oi quauis paflione:fed fiad melus pati poffit.Pratcrca facul tas bencfaciedi/aut per uolutaté clectionéuc potétia diciť:in: erdu.n.cos qui ambula ucint/aut dixcrint folú:fed nobenc:aut no ut uoluerint:no poffe diccre/aut ambula reputamusac dicimus:ide cucnire ufu uidet:& in ipla potetía patiendi.Infupoes ha bitus p quos ca qua ipfos hnt exptia funt paffois oino:aut no mutabilia:auc nofaci lead deterius funt murab.lia:potenria nimirú dicunt:&.n.frangunt quada: & core runé aut flectuné oinoqcorrupunť:no io qa pit:fed ga non pht in aliquoucdefici unt exptia ucro nonu!latalis funt paffóis:aut uix talia paruq patiunt:ob poteria fa ne&qa pit:moqi aliquo funt difpofita.Cu aut potentia tot mois dicat poffibile quo ac potens:uno qdé modicee id qd'motus/aut mutatiois principiu haber:&.n.ida quo ftatus qefue phicilci põc:poffibile gppiá eft in alio:aut ucaliud quippia eft. Alio ucro mo:li quippia aliud ipfus talé potitia héat:Alio rurfus mo:fi potetitia héat: ut ad quoduis liue ad deterius fiue ad melius moueať atq: murce:ná id qd' corrupit & corrupi poflibilefie uidef:ucl no corruptiocni fubibit:fi ipoflibile erat corrupi.Nuc ucro difpofitionem aliqtalis paffionis:& cam atg principiu habet tale igié effe uidee interdu ppterca qd'aligd habetzinterdu exco quia aliquo carer.Qdfi priuatio aliquo mo fit hicus:uniuerfa poffibilia:ppea qd'habent/nimirumaliquid erut:fin uero no fie xquiuoce poffibilia erut.Quare pollibile quippia cft:prim ex co ga habirualiquem at qtprincipiu habet:ptim exco quia priuationé habet huiufce:fi fit ut priuatio habeať. Alioprercadicie mo:quia non het potentia uel principiu in alio:ut eft aliud quo cor rupipot.Infup hacoia poffibilia dicutur:aut quia folu poflunt:aut quia bi poffunt hilce potetiae quos cxplicauimus modos:na & in hilceq carentaía potetia talis ineft: iiii Y
.V.
prioru
rone
quidéun'uerfalia:
enfu
érantecedens
toto:ucmuficu
mufico:no
muficum
prio
priorcs
igitur
pofterioraq
ipfa:pofterius
autem
actu:
nanq
ur
actu:modo
harcipfa
generationé
an
uidentur.
alior
qd'xdificatť
porenria
fanat:led
fanatur.Alia
utidiximus
principium
Qua
patif:ea
quoduis
pa
poffit.Pratcrca
dixcrint
folú:fed
ufu
uidet:&
nofaci
dicunt:&.n.frangunt
paffóis:aut
patiunt:ob
tot
qd'motus/aut
põc:poffibile
eft.
fiue
murce:ná
aliqtalis
cam
qd'aligd
carer.Qdfi
poffibilia:ppea
erut:fin
cft:prim
ex
qtprincipiu
habet:ptim
folu
modos:na
potetia
talis