Human Generated Data

Title

Battle between the Albans and the Romans; King Cluilius the Alban dies {Primae Decadis Liber Primus p. VI verso}; Same woodcut used for XXXI.36. Philip's horse is wounded and throws him to the ground {Quarte Decadis Liber Primus p. CLXXXVIII verso}

Date

1493

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1493, Italian, Venetian

Artist: Anonymous Germany, German

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3923

Human Generated Data

Title

Battle between the Albans and the Romans; King Cluilius the Alban dies {Primae Decadis Liber Primus p. VI verso}; Same woodcut used for XXXI.36. Philip's horse is wounded and throws him to the ground {Quarte Decadis Liber Primus p. CLXXXVIII verso}

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1493, Italian, Venetian

Artist: Anonymous Germany, German

Date

1493

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3923

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.9
Page 99.7
Newspaper 97
Paper 66.4
Label 57.9

Clarifai
created on 2019-11-03

paper 98.2
old 97.3
page 96.6
retro 96
desktop 95.6
antique 95.4
vintage 95.3
document 94.2
book bindings 92.2
art 91.8
texture 91.5
text 90.7
illustration 90.3
no person 89.5
manuscript 88.9
design 88.9
blank 88.3
ancient 87.4
print 86.2
picture frame 86.2

Imagga
created on 2019-11-03

daily 64.7
newspaper 58.8
product 54.1
cloud 50.9
creation 45
definition 44.2
association 43.4
artwork 40.4
creative 39.8
advertising 37.5
cover 37.1
decorative 36.8
advertisement 36.8
associated 35.6
backdrop 35.5
brochure 35.2
carpet 35.1
advertise 35.1
composition 34.9
idea 34.8
collection 34.3
design 33.9
art 32.7
conceptual 32.7
element 32.3
graphic 32.2
decor 31.9
book 30.5
decoration 29
information 27.5
business 25
data 24.7
fabric 23.6
letter 23
continuity 21.8
drapery 21.7
text 21
copy 20.4
keywords 19.7
old 19.6
detail 16.9
bible 16.7
collage 14.5
religion 14.4
religious 14.1
antique 13.9
communication 13.5
menu 13.3
word 13.2
document 13
paper 12.6
read 12.5
development 12.4
education 12.2
page 12.1
energy 11.8
holy 11.6
faith 11.5
god 11.5
fare 11
history 10.8
best 10.7
prayer 10.7
ink 10.6
spiritual 10.6
ancient 10.4
black 10.2
analysis 9.8
human 9.8
texture 9.7
print 9.5
writing 9.4
brass 9.4
life 9.4
church 9.3
open 9
journal 8.9
gospel 8.9
mix 8.7
day 8.7
drawing 8.6
magazine 8.4
company 8.4
health 8.4
connection 8.2
pattern 8.2
global 8.2
new 8.1
close 8
chapter 7.9
emphasize 7.9
testament 7.9
mosaic 7.9
felt 7.9
fluorescent 7.9
highlight 7.9
important 7.9
dye 7.9
words 7.8
more 7.8
pages 7.8
money 7.7
marketing 7.7
draw 7.6
good 7.5
city 7.5
highlighter 7.5
study 7.5
vintage 7.5
computer 7.2
modern 7

Google
created on 2019-11-03

Text 97.4
Paper 89.4
Document 80.8
Newsprint 78.5
Paper product 76.7
Font 68.6

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 87.3
book 84.9
newspaper 60.3

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Categories

Text analysis

Amazon

PRIMAE
PRIMAE DECADIS
DECADIS
Vbifero
ilia
publi
Ho
diu dio
exirit
fanu
Curia Ho
Curia
orum
poterat
exci
paffim
latiscumlarem
eram
lios.
educatufq
nica fanu
augufta paffim m publi
dedit
albao
pracipuecum
ab
m
Albz exci teplis
nylus.cccc
us
Tee relinqueres
gdrige. orum
integrabat
eram pracipuecum obfelfa
derullus
teplis
mi
prcs:ut
poterat latiscumlarem aC quifa educatufq Tee relinqueres exirit
Albz
dece
tetiffes
nica
quifa
lam
contincs:
augufta
obfelfa
9
ordini
lam contincs: mi mplcucrat mnutua milcratione integrabat
gdrige.
mplcucrat
ruinis
milcratione
atag:
mnutua
nte
aC

Google

PRIMAE
DECADIS
poterat
larem
ac
penates
tectagin
quibusnatus
quifq;
educatufq
effet
e
contines
agmémigrátium
impleucrat
uias
&
cofpectusaliorum
mutua
mileratione
integrabat
lachrymas:uocelqi
criam
miferabiles
exaudiebantar
plaaugufta
uelut
relinqucrent
deos
EGRESSIS
urbemAlbanis:romanus
paffim
publi
ca
puataqoia
iecta
adxğtfolo:unaq
ánog:gbs
alba
fteerat
ruinis
dedit
téplis
PRIMAE DECADIS poterat elatiscum larem ac penates tectagin quibusnatus quifq; educatufq effet relinquetes exirct e Iam contines agmémigrátium impleucrat uias & cofpectusaliorum mutua mileratione integrabat lachrymas:uocelqi criam miferabiles exaudiebantar inulicrum pracipue cum obfella ab armatis té plaaugufta preterirentiac uelut captos relinqucrent deos EGRESSIS urbemAlbanis:romanus paffim publi ca puataqoia iecta adxğtfolo:unaq qdrige orum cpus ánog:gbs alba fteerat excidio ac ruinis dedit téplis tm deuita.n.edictú ab rege fuerat:tépatú eróa interi crefcit albæ ruinis duplicaf ciuiú núerus: cali us addit urbi mos & quo frequétius hitarccandé fe detullas regie capit:ibig hiiauitpncipes albáoge í přesut ea quoos psreip.crefceret:Legittiulios: ferui lios.Quitiosgegics:Curi.tosChloclios téplúg ordini ab fe aucto curiá fecit:q Hoft lia ula; ad patye nfog atatem appellata é& ut oium ordinú u ribus aligd ex nouo populo adiiceref eqtú decé turmas ex albáislegit legioes ueteres code fupplehto cxple uir:& nouas fcripfithac fiducia uiriu tullus fabinis bello idicit géti ea těpeftate fedm Ethrufcos opulctif fime uiris armifg utríg iuiuria facta acresne qcq crátrepititaitallus ad Feróie fanú mercatu fiequé tinegociatores roanos cophenfos qrebať fabini fuos prius in lucú confugife ac Rome retentos hæ Sabini atullobofti caule belli ferebant. Sabinihaud parú memores & fuage uiriu pieRoma ab tatio locatá :&c romaná re nup ét adiectione populi albani auctá:circufpicere & ipfi externa auxilia: Ethruria erat uicna pxi mi Ethrufcoge uceničtes inde ob refiduas beiloseiras maxie foll citatis ad defectione ais uoluntarios tra xcre:& apud uagos quofdam ex inopi piebe ét merces ualu t publico auxilio nullo adiuti fant ualuit gapuduenietes ná de ceteris minus mise eft pacta cú Romulo iduciase tides.Ca'bellú utciq fumma opepararent uertig in eo res uideref utri prius arna iferrét occupat tullus in agsefabinum tranfire pu gna atrox ad filuimalitiofam fuit ubi & pedirum qde robore:categ cquitatu auctonupplarimůróa na acies ualuitab equibus:repéte indectis turbati ordies funt fabinosenec pugna deinde illis conflare Albz exci diu dio nylus.ccc xxxyi.ui tetiffe ait Curia Ho falia Vbi fero nice fanu &unde no men docet dionyfius Vio profliniteus Prodiens horredu necfuga explicari finemagna caede potuit.deaictis fabinis cu in magna gloria magnifg opibus regnu o tuili ac tota resromana cet núciatú tegi přibufg eft in monte albano lapidibus pluife:quod cum cre di uix poffe miffis ad id uifendü pdigidi cofpectu haud aliter.cum grádine uctnti glomerata in ter rasiagunt crebricecidere coelo lapides uifi ét audire uocem ingétem ex fumi cacumis lucout pfio ritu Noncndia cra alban faceret quae uclur dus quodt fimul cumpřiarelictis ob iuioni dederát: & au: Romana fa fit Xacriori cra fufceperátaut fortuae ut fitobirati cultú reliquerant deú.Roanis quog ab codé pdigio noucndia quog tradittleu arufpicum le facru publice fafceptu cft.feu uoce celefti ex albano monte miffaná id o go monitu manfit certe foléneu: qaidgdé pdigiú núcia ef.frie p.ix.diesageret haud ita multo poft pe ilentia labor tú e ui cum pigriciamilitádi oriret:nulla ti ab armis ges dabatur a bellicofo rege falu briora et creděte militiarg domi inuenum corpa ee: douecipfe quoq longinquo morbo cft implici tus.tuncadeo fracti fmul cu corpe funt fpiritusilli ferocestut q nihil ante ratus eêt minus regium fa cris dedere aium repente oibus magnis paruif lug ftitionibusobnoxiis degeretueligionibufgct por pulú impleret uulgo iá hoies eú ftatú reşeg fubNumarege fucrattreqrentes uná opem agas corpori Tudhns fulmine peri bus relictáfipax ueniags ab dis impetrata eet credebat ipmregêtradutuolueté comcntarios. Numae it ob me rite facdaab cuibi qdam occulrafolénia facrificialoui Elicio factainuen fet operatú is facris'fe abdidiffe fed non rite initum aut curatum effe id facrum:nec folum nullam ei oblatá celeftium fpem fedira iouis follici coRacta tulii regis tatipraua religione fuimine ictum cuin domoflagraffe.tullus magna gloria beilt regnaait annos duos nteritus&xxx mortuo tullo rex:urinftitutum iam inde ab initio erat ad patres redierat.hiquc interregem no minautrant:quo comitia habente. Ancum Ma tium regem pupulus creauit:patres fuere auctores.Nu me Popilii nepos filia ortus Ancus Martius erat gut regnare coepit:& auita gloria memor: & qa p ximum regnu ob carteta egregiù asunapte haud faris pfperú fucrat facris aut neglectis aut prauc cul tislogeque antiquiffimu ratus factra pablica:ata Numa inftitura erant:facere:oia ea ex cométaris re gis ponnficem in alburelata pponerein publico iubet inde & ciuibus ocii cupidis & finiimis ciuitati Ancus Martius rex decla ratur obanci martii Soncri bus facta fpes in auimores atque inftituta regem abituge.igitur lanni:cú gbus regnáte tullo ictuna foe tate Latimi romames dus erat fubftulerát animos & cú incurfionein agrúromanú fecifients repctenbus res romanis fupbe La ceffere quorapluris rifam reddut defideróanú regé iter facella & arasactug ce regnúrat.Mediá cratin áco ingeniá &Nu ro linasis mies ad ma &Romuli meinor:& pteragdauiregno magis neceffariá fuiffe pacé credebatcom in noao tum emaolnda adu feroci populo quod illi cótingiffet oti ine iniuria:id fe haud facile habitugt téptari patiétiam & ten tatam contenniitpaque efe tullo regiaptioragNumaut tamen quouiani Numa in pace religioces pernbremami
elatiscum
relinquetes
exirct
Iam
inulicrum
pracipue
cum
obfella
ab
armatis
preterirentiac
captos
qdrige
orum
cpus
excidio
tm
deuita.n.edictú
rege
fuerat:tépatú
eróa
interi
crefcit
albæ
duplicaf
ciuiú
núerus:
cali
us
addit
urbi
mos
quo
frequétius
hitarccandé
fe
detullas
regie
capit:ibig
hiiauitpncipes
albáoge
í
přesut
ea
quoos
psreip.crefceret:Legittiulios:
ferui
lios.Quitiosgegics:Curi.tosChloclios
téplúg
ordini
aucto
curiá
fecit:q
Hoft
lia
ula;
ad
patye
nfog
atatem
appellata
é&
ut
oium
ordinú
u
ribus
aligd
ex
nouo
populo
adiiceref
eqtú
decé
turmas
albáislegit
legioes
ueteres
code
fupplehto
cxple
uir:&
nouas
fcripfithac
fiducia
uiriu
tullus
fabinis
bello
idicit
géti
těpeftate
fedm
Ethrufcos
opulctif
fime
uiris
armifg
utríg
iuiuria
facta
acresne
qcq
crátrepititaitallus
Feróie
fanú
mercatu
fiequé
tinegociatores
roanos
cophenfos
qrebať
fabini
fuos
prius
in
lucú
confugife
Rome
retentos
Sabini
atullobofti
caule
belli
ferebant.
Sabinihaud
parú
memores
fuage
pieRoma
tatio
locatá
:&c
romaná
re
nup
ét
adiectione
populi
albani
auctá:circufpicere
ipfi
externa
auxilia:
Ethruria
erat
uicna
pxi
mi
Ethrufcoge
uceničtes
inde
ob
refiduas
beiloseiras
maxie
foll
citatis
defectione
ais
uoluntarios
tra
xcre:&
apud
uagos
quofdam
inopi
piebe
merces
ualu
t
publico
auxilio
nullo
adiuti
fant
ualuit
gapuduenietes
de
ceteris
minus
mise
eft
pacta
Romulo
iduciase
tides.Ca'bellú
utciq
fumma
opepararent
uertig
eo
res
uideref
utri
arna
iferrét
occupat
agsefabinum
tranfire
pu
gna
atrox
filuimalitiofam
fuit
ubi
pedirum
qde
robore:categ
cquitatu
auctonupplarimůróa
na
acies
ualuitab
equibus:repéte
indectis
turbati
ordies
funt
fabinosenec
pugna
deinde
illis
conflare
Albz
exci
diu
dio
nylus.ccc
xxxyi.ui
tetiffe
ait
Curia
Ho
falia
Vbi
fero
nice
fanu
&unde
no
men
docet
dionyfius
Vio
profliniteus
Prodiens
horredu
necfuga
explicari
finemagna
caede
potuit.deaictis
cu
magna
gloria
magnifg
opibus
regnu
o
tuili
tota
resromana
cet
núciatú
tegi
přibufg
monte
albano
lapidibus
pluife:quod
cre
di
uix
poffe
miffis
id
uifendü
pdigidi
cofpectu
haud
aliter.cum
grádine
uctnti
glomerata
ter
rasiagunt
crebricecidere
coelo
lapides
uifi
audire
uocem
ingétem
fumi
cacumis
lucout
pfio
ritu
Noncndia
cra
alban
faceret
quae
uclur
dus
quodt
fimul
cumpřiarelictis
iuioni
dederát:
au:
Romana
fa
fit
Xacriori
fufceperátaut
fortuae
fitobirati
cultú
reliquerant
deú.Roanis
quog
codé
pdigio
noucndia
tradittleu
arufpicum
le
facru
publice
fafceptu
cft.feu
uoce
celefti
miffaná
go
monitu
manfit
certe
foléneu:
qaidgdé
pdigiú
núcia
ef.frie
p.ix.diesageret
ita
multo
poft
pe
ilentia
labor
ui
pigriciamilitádi
oriret:nulla
ti
armis
ges
dabatur
a
bellicofo
falu
briora
et
creděte
militiarg
domi
inuenum
corpa
ee:
douecipfe
quoq
longinquo
morbo
cft
implici
tus.tuncadeo
fracti
fmul
corpe
fpiritusilli
ferocestut
q
nihil
ante
ratus
eêt
regium
cris
dedere
aium
repente
oibus
magnis
paruif
lug
ftitionibusobnoxiis
degeretueligionibufgct
por
pulú
impleret
uulgo
hoies
ftatú
reşeg
fubNumarege
fucrattreqrentes
uná
opem
agas
corpori
Tudhns
fulmine
peri
bus
relictáfipax
ueniags
dis
impetrata
eet
credebat
ipmregêtradutuolueté
comcntarios.
Numae
it
me
rite
facdaab
cuibi
qdam
occulrafolénia
facrificialoui
Elicio
factainuen
fet
operatú
is
facris'fe
abdidiffe
fed
non
initum
aut
curatum
effe
facrum:nec
folum
nullam
ei
oblatá
celeftium
fpem
fedira
iouis
follici
coRacta
tulii
regis
tatipraua
religione
fuimine
ictum
cuin
domoflagraffe.tullus
beilt
regnaait
annos
duos
nteritus&xxx
mortuo
tullo
rex:urinftitutum
iam
initio
patres
redierat.hiquc
interregem
minautrant:quo
comitia
habente.
Ancum
Ma
tium
regem
pupulus
creauit:patres
fuere
auctores.Nu
Popilii
nepos
filia
ortus
Ancus
Martius
gut
regnare
coepit:&
auita
memor:
qa
p
ximum
carteta
egregiù
asunapte
faris
pfperú
fucrat
facris
neglectis
prauc
cul
tislogeque
antiquiffimu
factra
pablica:ata
Numa
inftitura
erant:facere:oia
cométaris
gis
ponnficem
alburelata
pponerein
iubet
ciuibus
ocii
cupidis
finiimis
ciuitati
rex
decla
ratur
obanci
martii
Soncri
fpes
auimores
atque
inftituta
abituge.igitur
lanni:cú
gbus
regnáte
ictuna
foe
tate
Latimi
romames
fubftulerát
animos
incurfionein
agrúromanú
fecifients
repctenbus
romanis
fupbe
La
ceffere
quorapluris
rifam
reddut
defideróanú
regé
iter
facella
arasactug
ce
regnúrat.Mediá
cratin
áco
ingeniá
&Nu
ro
linasis
mies
ma
&Romuli
meinor:&
pteragdauiregno
magis
neceffariá
fuiffe
pacé
credebatcom
noao
tum
emaolnda
adu
feroci
quod
illi
cótingiffet
oti
ine
iniuria:id
facile
habitugt
téptari
patiétiam
ten
tatam
contenniitpaque
efe
regiaptioragNumaut
tamen
quouiani
pace
religioces
pernbremami