Human Generated Data

Title

Battle between the Albans and the Romans; King Cluilius the Alban dies {Primae Decadis Liber Primus p. VI verso}; Same woodcut used for XXXI.36. Philip's horse is wounded and throws him to the ground {Quarte Decadis Liber Primus p. CLXXXVIII verso}

Date

1493

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1493, Italian, Venetian

Artist: Anonymous Germany, German

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3923

Human Generated Data

Title

Battle between the Albans and the Romans; King Cluilius the Alban dies {Primae Decadis Liber Primus p. VI verso}; Same woodcut used for XXXI.36. Philip's horse is wounded and throws him to the ground {Quarte Decadis Liber Primus p. CLXXXVIII verso}

People

Artist: Anonymous Italy (Venice) 1493, Italian, Venetian

Artist: Anonymous Germany, German

Date

1493

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-03

Book 100
Text 99.9
Page 99.7
Newspaper 97
Paper 66.4
Label 57.9

Clarifai
created on 2019-11-03

paper 98.2
old 97.3
page 96.6
retro 96
desktop 95.6
antique 95.4
vintage 95.3
document 94.2
book bindings 92.2
art 91.8
texture 91.5
text 90.7
illustration 90.3
no person 89.5
manuscript 88.9
design 88.9
blank 88.3
ancient 87.4
print 86.2
picture frame 86.2

Imagga
created on 2019-11-03

daily 64.7
newspaper 58.8
product 54.1
cloud 50.9
creation 45
definition 44.2
association 43.4
artwork 40.4
creative 39.8
advertising 37.5
cover 37.1
decorative 36.8
advertisement 36.8
associated 35.6
backdrop 35.5
brochure 35.2
carpet 35.1
advertise 35.1
composition 34.9
idea 34.8
collection 34.3
design 33.9
art 32.7
conceptual 32.7
element 32.3
graphic 32.2
decor 31.9
book 30.5
decoration 29
information 27.5
business 25
data 24.7
fabric 23.6
letter 23
continuity 21.8
drapery 21.7
text 21
copy 20.4
keywords 19.7
old 19.6
detail 16.9
bible 16.7
collage 14.5
religion 14.4
religious 14.1
antique 13.9
communication 13.5
menu 13.3
word 13.2
document 13
paper 12.6
read 12.5
development 12.4
education 12.2
page 12.1
energy 11.8
holy 11.6
faith 11.5
god 11.5
fare 11
history 10.8
best 10.7
prayer 10.7
ink 10.6
spiritual 10.6
ancient 10.4
black 10.2
analysis 9.8
human 9.8
texture 9.7
print 9.5
writing 9.4
brass 9.4
life 9.4
church 9.3
open 9
journal 8.9
gospel 8.9
mix 8.7
day 8.7
drawing 8.6
magazine 8.4
company 8.4
health 8.4
connection 8.2
pattern 8.2
global 8.2
new 8.1
close 8
chapter 7.9
emphasize 7.9
testament 7.9
mosaic 7.9
felt 7.9
fluorescent 7.9
highlight 7.9
important 7.9
dye 7.9
words 7.8
more 7.8
pages 7.8
money 7.7
marketing 7.7
draw 7.6
good 7.5
city 7.5
highlighter 7.5
study 7.5
vintage 7.5
computer 7.2
modern 7

Google
created on 2019-11-03

Text 97.4
Paper 89.4
Document 80.8
Newsprint 78.5
Paper product 76.7
Font 68.6

Microsoft
created on 2019-11-03

text 100
letter 87.3
book 84.9
newspaper 60.3

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a white background 76.2%
a close up of text on a black background 72.4%
a close up of text on a white surface 72.3%

Text analysis

Amazon

PRIMAE
PRIMAE DECADIS
DECADIS
Vbifero
ilia
publi
Ho
diu dio
exirit
fanu
Curia Ho
Curia
orum
poterat
exci
paffim
latiscumlarem
eram
lios.
educatufq
nica fanu
augufta paffim m publi
dedit
albao
pracipuecum
ab
m
Albz exci teplis
nylus.cccc
us
Tee relinqueres
gdrige. orum
integrabat
eram pracipuecum obfelfa
derullus
teplis
mi
prcs:ut
poterat latiscumlarem aC quifa educatufq Tee relinqueres exirit
Albz
dece
tetiffes
nica
quifa
lam
contincs:
augufta
obfelfa
9
ordini
lam contincs: mi mplcucrat mnutua milcratione integrabat
gdrige.
mplcucrat
ruinis
milcratione
atag:
mnutua
nte
aC

Google

Noncndia
alban
uclur
dus
quodt
&
cra
fortuae
ut
fitobirati
quog
cft.feu
ita
oriret:nulla
a
douecipfe
implici
fracti
fa
Tudhns
fulmine
peri
Elicio
ei
oblatá
fedira
tatipraua
ictum
cuin
gloria
ab
ad
interregem
filia
Ancus
Martius
regnare
egregiù
haud
pfperú
fucrat
facris
aut
cul
tislogeque
cométaris
gis
ponnficem
inde
finiimis
ciuitati
rex
tullo
foe
romames
fubftulerát
animos
ce
regnúrat.Mediá
&Nu
in
ine
patiétiam
quouiani
exirct
e
Iam
contines
agmémigrátium
mileratione
criam
exaudiebantar
fteerat
quoos
téplúg
aucto
curiá
ula;
patye
atatem
oium
decé
code
cxple
bello
géti
acresne
fanú
roanos
fabini
fuos
Rome
retentos
atullobofti
fuage
romaná
albani
externa
erat
ob
refiduas
beiloseiras
foll
ais
xcre:&
ex
inopi
publico
nullo
fant
de
fumma
eo
prius
gna
filuimalitiofam
pedirum
turbati
diu
ait
falia
men
docet
Vio
Prodiens
explicari
fabinis
o
ac
resromana
cet
di
uix
poffe
uifendü
uctnti
crebricecidere
lucout
curatum
fpem
coRacta
redierat.hiquc
minautrant:quo
habente.
Ma
auctores.Nu
nepos
ortus
memor:
factra
erant:facere:oia
iubet
cupidis
ratur
bus
inftituta
lanni:cú
regnáte
repctenbus
romanis
La
ma
neceffariá
populo
illi
fe
habitugt
téptari
religioces
elatiscum
larem
penates
tectagin
educatufq
cofpectusaliorum
inulicrum
EGRESSIS
paffim
ca
qdrige
orum
excidio
téplis
crefcit
urbi
quo
í
psreip.crefceret:Legittiulios:
é&
nouo
adiiceref
nouas
fcripfithac
fiducia
Ethrufcos
uiris
utríg
Feróie
tinegociatores
ferebant.
adiectione
ipfi
auxilia:
Ethruria
uceničtes
defectione
ét
merces
auxilio
adiuti
ualuit
gapuduenietes
eft
Romulo
opepararent
res
agsefabinum
tranfire
pu
robore:categ
na
equibus:repéte
funt
pugna
conflare
xxxyi.ui
&unde
profliniteus
necfuga
caede
potuit.deaictis
núciatú
albano
aliter.cum
ter
uifi
ingétem
fumi
cacumis
pfio
faceret
fufceperátaut
noucndia
facru
certe
pdigiú
p.ix.diesageret
pe
ui
rege
quoq
longinquo
morbo
fmul
hoies
reşeg
corpori
ipmregêtradutuolueté
it
cuibi
occulrafolénia
fet
fed
initum
PRIMAE DECADIS poterat elatiscum larem ac penates tectagin quibusnatus quifq; educatufq effet relinquetes exirct e Iam contines agmémigrátium impleucrat uias & cofpectusaliorum mutua mileratione integrabat lachrymas:uocelqi criam miferabiles exaudiebantar inulicrum pracipue cum obfella ab armatis té plaaugufta preterirentiac uelut captos relinqucrent deos EGRESSIS urbemAlbanis:romanus paffim publi ca puataqoia iecta adxğtfolo:unaq qdrige orum cpus ánog:gbs alba fteerat excidio ac ruinis dedit téplis tm deuita.n.edictú ab rege fuerat:tépatú eróa interi crefcit albæ ruinis duplicaf ciuiú núerus: cali us addit urbi mos & quo frequétius hitarccandé fe detullas regie capit:ibig hiiauitpncipes albáoge í přesut ea quoos psreip.crefceret:Legittiulios: ferui lios.Quitiosgegics:Curi.tosChloclios téplúg ordini ab fe aucto curiá fecit:q Hoft lia ula; ad patye nfog atatem appellata é& ut oium ordinú u ribus aligd ex nouo populo adiiceref eqtú decé turmas ex albáislegit legioes ueteres code fupplehto cxple uir:& nouas fcripfithac fiducia uiriu tullus fabinis bello idicit géti ea těpeftate fedm Ethrufcos opulctif fime uiris armifg utríg iuiuria facta acresne qcq crátrepititaitallus ad Feróie fanú mercatu fiequé tinegociatores roanos cophenfos qrebať fabini fuos prius in lucú confugife ac Rome retentos hæ Sabini atullobofti caule belli ferebant. Sabinihaud parú memores & fuage uiriu pieRoma ab tatio locatá :&c romaná re nup ét adiectione populi albani auctá:circufpicere & ipfi externa auxilia: Ethruria erat uicna pxi mi Ethrufcoge uceničtes inde ob refiduas beiloseiras maxie foll citatis ad defectione ais uoluntarios tra xcre:& apud uagos quofdam ex inopi piebe ét merces ualu t publico auxilio nullo adiuti fant ualuit gapuduenietes ná de ceteris minus mise eft pacta cú Romulo iduciase tides.Ca'bellú utciq fumma opepararent uertig in eo res uideref utri prius arna iferrét occupat tullus in agsefabinum tranfire pu gna atrox ad filuimalitiofam fuit ubi & pedirum qde robore:categ cquitatu auctonupplarimůróa na acies ualuitab equibus:repéte indectis turbati ordies funt fabinosenec pugna deinde illis conflare Albz exci diu dio nylus.ccc xxxyi.ui tetiffe ait Curia Ho falia Vbi fero nice fanu &unde no men docet dionyfius Vio profliniteus Prodiens horredu necfuga explicari finemagna caede potuit.deaictis fabinis cu in magna gloria magnifg opibus regnu o tuili ac tota resromana cet núciatú tegi přibufg eft in monte albano lapidibus pluife:quod cum cre di uix poffe miffis ad id uifendü pdigidi cofpectu haud aliter.cum grádine uctnti glomerata in ter rasiagunt crebricecidere coelo lapides uifi ét audire uocem ingétem ex fumi cacumis lucout pfio ritu Noncndia cra alban faceret quae uclur dus quodt fimul cumpřiarelictis ob iuioni dederát: & au: Romana fa fit Xacriori cra fufceperátaut fortuae ut fitobirati cultú reliquerant deú.Roanis quog ab codé pdigio noucndia quog tradittleu arufpicum le facru publice fafceptu cft.feu uoce celefti ex albano monte miffaná id o go monitu manfit certe foléneu: qaidgdé pdigiú núcia ef.frie p.ix.diesageret haud ita multo poft pe ilentia labor tú e ui cum pigriciamilitádi oriret:nulla ti ab armis ges dabatur a bellicofo rege falu briora et creděte militiarg domi inuenum corpa ee: douecipfe quoq longinquo morbo cft implici tus.tuncadeo fracti fmul cu corpe funt fpiritusilli ferocestut q nihil ante ratus eêt minus regium fa cris dedere aium repente oibus magnis paruif lug ftitionibusobnoxiis degeretueligionibufgct por pulú impleret uulgo iá hoies eú ftatú reşeg fubNumarege fucrattreqrentes uná opem agas corpori Tudhns fulmine peri bus relictáfipax ueniags ab dis impetrata eet credebat ipmregêtradutuolueté comcntarios. Numae it ob me rite facdaab cuibi qdam occulrafolénia facrificialoui Elicio factainuen fet operatú is facris'fe abdidiffe fed non rite initum aut curatum effe id facrum:nec folum nullam ei oblatá celeftium fpem fedira iouis follici coRacta tulii regis tatipraua religione fuimine ictum cuin domoflagraffe.tullus magna gloria beilt regnaait annos duos nteritus&xxx mortuo tullo rex:urinftitutum iam inde ab initio erat ad patres redierat.hiquc interregem no minautrant:quo comitia habente. Ancum Ma tium regem pupulus creauit:patres fuere auctores.Nu me Popilii nepos filia ortus Ancus Martius erat gut regnare coepit:& auita gloria memor: & qa p ximum regnu ob carteta egregiù asunapte haud faris pfperú fucrat facris aut neglectis aut prauc cul tislogeque antiquiffimu ratus factra pablica:ata Numa inftitura erant:facere:oia ea ex cométaris re gis ponnficem in alburelata pponerein publico iubet inde & ciuibus ocii cupidis & finiimis ciuitati Ancus Martius rex decla ratur obanci martii Soncri bus facta fpes in auimores atque inftituta regem abituge.igitur lanni:cú gbus regnáte tullo ictuna foe tate Latimi romames dus erat fubftulerát animos & cú incurfionein agrúromanú fecifients repctenbus res romanis fupbe La ceffere quorapluris rifam reddut defideróanú regé iter facella & arasactug ce regnúrat.Mediá cratin áco ingeniá &Nu ro linasis mies ad ma &Romuli meinor:& pteragdauiregno magis neceffariá fuiffe pacé credebatcom in noao tum emaolnda adu feroci populo quod illi cótingiffet oti ine iniuria:id fe haud facile habitugt téptari patiétiam & ten tatam contenniitpaque efe tullo regiaptioragNumaut tamen quouiani Numa in pace religioces pernbremami
DECADIS
poterat
quifq;
effet
uias
mutua
pracipue
obfella
armatis
preterirentiac
uelut
urbemAlbanis:romanus
ánog:gbs
alba
ruinis
fuerat:tépatú
albæ
núerus:
detullas
hiiauitpncipes
albáoge
lios.Quitiosgegics:Curi.tosChloclios
nfog
appellata
ordinú
ribus
fupplehto
iuiuria
facta
mercatu
fiequé
cophenfos
qrebať
confugife
memores
re
Ethrufcoge
tra
quofdam
ualu
ceteris
minus
utciq
utri
occupat
fuit
auctonupplarimůróa
fabinosenec
exci
dio
nice
dionyfius
horredu
cu
opibus
tota
přibufg
miffis
pdigidi
grádine
rasiagunt
au:
codé
pdigio
tradittleu
le
fafceptu
monitu
foléneu:
qaidgdé
núcia
poft
pigriciamilitádi
armis
dabatur
bellicofo
briora
domi
ee:
tus.tuncadeo
ferocestut
nihil
ante
regium
cris
aium
repente
paruif
degeretueligionibufgct
pulú
impleret
fucrattreqrentes
agas
relictáfipax
dis
credebat
me
qdam
factainuen
is
folum
follici
regis
religione
mortuo
initio
pupulus
fuere
gut
coepit:&
auita
faris
Numa
ocii
decla
martii
ictuna
agrúromanú
rifam
reddut
defideróanú
regé
iter
arasactug
ro
linasis
&Romuli
fuiffe
noao
emaolnda
adu
feroci
oti
tatam
efe
regiaptioragNumaut
quibusnatus
relinquetes
impleucrat
integrabat
lachrymas:uocelqi
captos
relinqucrent
deos
cpus
dedit
tm
eróa
duplicaf
addit
mos
hitarccandé
regie
capit:ibig
ferui
lia
eqtú
turmas
albáislegit
ueteres
uiriu
tullus
těpeftate
opulctif
fime
qcq
lucú
Sabinihaud
parú
tatio
auctá:circufpicere
uicna
citatis
uagos
piebe
t
mise
pacta
tides.Ca'bellú
iferrét
atrox
ubi
acies
ualuitab
ordies
Albz
nylus.ccc
tetiffe
Curia
Vbi
fero
fanu
finemagna
magna
tuili
pluife:quod
cre
lapides
ritu
cumpřiarelictis
dederát:
Romana
Xacriori
reliquerant
arufpicum
publice
celefti
miffaná
go
ilentia
labor
cum
ti
ges
falu
et
militiarg
corpa
cft
eêt
dedere
oibus
por
fubNumarege
impetrata
eet
Numae
facdaab
operatú
non
effe
facrum:nec
nullam
iouis
tulii
fuimine
domoflagraffe.tullus
regnaait
annos
rex:urinftitutum
patres
no
comitia
tium
creauit:patres
Popilii
p
regnu
carteta
prauc
antiquiffimu
ratus
ea
alburelata
pponerein
ciuibus
obanci
Soncri
fpes
regem
abituge.igitur
gbus
ceffere
quorapluris
facella
cratin
ingeniá
magis
pacé
credebatcom
tum
quod
cótingiffet
iniuria:id
ten
PRIMAE
miferabiles
plaaugufta
publi
puataqoia
iecta
adxğtfolo:unaq
deuita.n.edictú
interi
ciuiú
cali
us
frequétius
přesut
ordini
fecit:q
Hoft
u
aligd
legioes
uir:&
idicit
fedm
armifg
crátrepititaitallus
Sabini
caule
belli
pieRoma
locatá
:&c
nup
populi
pxi
mi
maxie
uoluntarios
apud
iduciase
uertig
uideref
arna
qde
cquitatu
indectis
deinde
illis
Ho
magnifg
tegi
monte
lapidibus
id
cofpectu
glomerata
coelo
audire
uocem
quae
fimul
iuioni
fit
cultú
deú.Roanis
uoce
manfit
ef.frie
multo
creděte
inuenum
corpe
fpiritusilli
q
magnis
lug
ftitionibusobnoxiis
uulgo
ftatú
uná
opem
ueniags
comcntarios.
rite
facrificialoui
facris'fe
abdidiffe
celeftium
beilt
duos
nteritus&xxx
iam
Ancum
qa
ximum
asunapte
neglectis
pablica:ata
inftitura
auimores
atque
tate
Latimi
incurfionein
fecifients
fupbe
áco
mies
meinor:&
pteragdauiregno
facile
contenniitpaque
tamen
pace
pernbremami