Human Generated Data

Title

Radegunda of Poitiers

Date

15th century

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Radegunda of Poitiers

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

15th century

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 98.9
Page 91.6
Scroll 71.2
Paper 70.5
Outdoors 56

Clarifai

paper 98.6
old 98.3
text 98.1
document 98
manuscript 97.9
page 97.8
retro 97.1
no person 96.9
book bindings 96.6
vintage 96.5
print 95.7
antique 95.5
poetry 93.6
art 92.7
ancient 92.6
illustration 90.8
administration 90.5
people 89.8
book series 88.8
texture 88.2

Imagga

brass 100
memorial 100
structure 100
cloud 51.8
definition 46.2
association 45.4
cover 43.6
advertising 43.3
associated 42.5
artwork 42.2
brochure 42
carpet 41.9
advertise 41.9
advertisement 41.6
creative 40.7
composition 40.6
decorative 39.3
decor 39
conceptual 38.9
collection 38.8
backdrop 38.8
idea 37.5
element 37.3
art 34.6
design 33.3
graphic 32.9
decoration 31.9
information 29.3
letter 28.5
data 28.4
book 26.6
business 26.2
copy 25.7
keywords 25.7
fabric 21.7
continuity 20.8
drapery 20.7
old 20.2
collage 19.3
bible 18.7
text 18.4
religion 18
prayer 17.4
antique 16.5
page 15.8
mix 15.4
development 15.2
religious 15
more 14.7
mosaic 14.7
holy 14.5
faith 14.4
word 14.2
black 13.9
god 13.4
detail 12.9
paper 12.6
read 12.5
church 12.1
modern 11.9
testament 11.9
belief 11.7
open 11.7
spiritual 11.5
ancient 11.3
energy 11
communication 10.9
gospel 10.9
pages 10.8
new 10.5
scripture 9.9
best 9.8
king 9.7
print 9.4
cross 9.4
texture 9
history 9
chapter 8.9
passage 8.9
words 8.8
analysis 8.8
catholic 8.8
writing 8.5
study 8.4
company 8.4
rosary 7.9
advance 7.9
life 7.8
education 7.8
pray 7.8
corporate 7.7
saint 7.7
commercial 7.5
document 7.4
aged 7.3
activity 7.2

Google

Text 97.3
Paper 85.3
Newsprint 71.3
Paper product 70.3

Microsoft

text 100
letter 91.1
book 82.9
plaque 69.6
manuscript 63.8

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 10-20
Gender Female, 53.9%
Confused 45.1%
Calm 48.6%
Fear 46.2%
Surprised 46.2%
Disgusted 45.2%
Angry 47.7%
Happy 45.4%
Sad 45.7%

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of text on a black background 76.5%
a close up of text on a white background 76.4%
a close up of text on a black surface 76.3%

Text analysis

Amazon

venit
bara
capi.
iter
inter
fraco
Berentbarium
germa
fulgozibus
parrem
pouitia
me
Beren
biccomputanda.
nie pouitia Berentbarium feu Beren
regina.
bara erthuringia germa
Radegundi Srancie regina. capi. cl.
patriam
nie
Bar
francie
fnozata
Radegundi
Adegundis fuitac me
cl.
fatis bo
Cirgine
feu
fnozata iter fsmilia popagatu.
popagatu.
Adegundis
fuitac
Srancie
cum
muliereg
erthuringia
claras muliereg biccomputanda.
mcrito
Euigs cum Lothartus fraco
garim parrem babuit.nobili fatis bo
babuit.nobili
fsmilia
Lothartus
oigna.natioe
feacurire olcun Radegends Ouibs quidemn Cirgine fulgozibus mcrito venit inter
CXXXVIX
nfignts
Radegends
feacurire
mo2atu oigna.natioe Bar
claras
quidemn
Euigs
olcun
garim
ro CXXXVIX
mo2atu
Ouibs
ro

Google

CXXXVI1
Aadegundi
merito
degundis
infignis
mozatu
bara
pzouitia
fatis
iter
patriam
debellaffet
predamilitibus
bec
la
Euius
clegátia
Eleromandenfem
fit
affumpfit.
At
aliquando
baud
decimas
fupererat:monafterijs
perfonaliter
ire
mi
z
oeftinabat:boc
re
quod
erogalfer.Cogreganit
egenos
piopter
mozbos
bumilis
regales
vefcebatur.
e
quibus
effundebat
Aoftremo
viro
optimo
affentientein
a
mutatar
religionis
babitu
rege
codem
epifcopo
r
abftinetia.z
cbaritate
bumilitateag
peneincredibilibus
ctiam
multis
miraculis
vencrabi
FO CXXXVI1 Tlirgine Aadegundi fcaturire olcm compertum fit.Quibua quidem fulgozibus merito venit inter claras mulicres bic computanda. De Radegundi Francie regina. capi. c. bnrcrs degundis francie regia infignis go fuit ac me mozatu digna.natioe Bar bara ectburingia germa ion nie pzouitia Berentbarium feu Beren garium patrem babuit.nobili fatis bo nata iter fiuos familia pzopagatu. Euius patriam cum Lotbarus fráco ruz rer debellaffet erpugnafictqg ac in predamilitibus expofuiffer bec paruu la captiua in regalem pzedaz deuenit. Euius cum clegátia atqg ozis pulcbri tudinem rer conípiceretnon modicuz oelectatuf.eandem enutriendaz infoumandamqg in Eleromandenfem tranfmi, fit ciuitatem. IAubilifap factavipfe rer fibi ipfi virginem in coniuges affumpfit. At rer quum animaducrteret fuenoue fponfe virginitatis integre pzopofituy eius pzecibus permotus.candem intactam referuauit virginem. Timens fan cta oco confecrata Redagundis virgone ideo aliquando declinaretcummu digradu baud parum pzoficcret.fuas plurimas regales facultates in elymo finis pauperum cupidiffime pene omnes dedicauit. 1Aam cuz fibi aliquid oe tributis accedereter omnibusque fibi obueniebant ante decimas dabatgre ciperet:quodgs fupererat:monafterijs oifpenfabat. Et quo perfonaliter ire mi nime poreratco munera perfideles z ftrenuos viros oeftinabat:boc fe perde re reputans quod in pauperes non erogalfer.Cogreganit z ipfa queadmodurs predicta belisabetb complurimos inopes z egenos quoum capita fepiffime piopter cbriftum oiluebat.atqp eouum mozbos putredinem pijentiffime cu rabat:zreginavelut bumilis ancillula pauperibus ardentiffime feruiebat. 3n ter regales cibos7oelitias faba vel lenricula tätummodo perfepe vefcebatur. ve tresoe facris litteris pueros eam eriftimares.TRocteqz intempefta quotti die e lectulo confurgens ozationi incumbebat in quibus etiam lachrymas vbertim effundebat leuia reputans que ferret z faceretne cbrifto fpöso fuo vi lefccret. Aoftremo viro fuo rege cbriftianiffimo z optimo affentientein nionemonafterio a fancto epifcopo gDedardovefte mutatar facro religionis babitu fufcepto'confeftimfacro velamine cofcrata eft.0onafterioq3 celeber rimo apud pictauium a rege ertructoi codem a pzedicto fancto epifcopo ma ter z abbarifla pzefecta fuit. Jnquo r abftinetia.z cbaritate bumilitateag atap alijs peneincredibilibus virtutibus illuftrata ctiam multis miraculis in moz terpoft effulfit clariffima.quas obzes z eius tranfitus oemum ertitit glozio- fifimus.Cuius anniuerfaria quotannis idibus Auguftia cunctis vencrabi liter celebzatur. TDebcara Clara de Montefalco.ozdinis beremitay, capi. cli. t ARY 5242-3
FO
olcm
fulgozibus
venit
inter
De
capi.
c.
ac
ion
feu
garium
patrem
bo
pzopagatu.
erpugnafictqg
deuenit.
rer
conípiceretnon
modicuz
enutriendaz
ipfi
in
animaducrteret
fponfe
virginitatis
pzopofituy
eius
declinaretcummu
parum
pene
1Aam
aliquid
tributis
quo
munera
fe
queadmodurs
fepiffime
putredinem
faba
vel
tätummodo
pueros
eam
lectulo
ozationi
lachrymas
que
faceretne
cbrifto
vi
fuo
facro
cofcrata
eft.0onafterioq3
apud
pictauium
ertructoi
fancto
ma
ter
atap
alijs
terpoft
ertitit
anniuerfaria
quotannis
celebzatur.
de
cli.
fit.Quibua
mulicres
bic
computanda.
Francie
regia
me
nie
Beren
nata
fiuos
familia
ruz
expofuiffer
atqg
pulcbri
tudinem
oelectatuf.eandem
ciuitatem.
IAubilifap
factavipfe
fibi
fuenoue
pzecibus
cta
omnes
accedereter
obueniebant
ciperet:quodgs
nime
poreratco
perfideles
non
capita
cbriftum
oiluebat.atqp
rabat:zreginavelut
pauperibus
tresoe
facris
eriftimares.TRocteqz
intempefta
confurgens
incumbebat
vbertim
reputans
ferret
gDedardovefte
velamine
rimo
abbarifla
pzefecta
fuit.
Jnquo
tranfitus
Auguftia
cunctis
t
ARY
quidem
claras
go
Bar
ectburingia
ozis
tranfmi,
permotus.candem
intactam
referuauit
virginem.
Timens
oco
confecrata
virgone
ideo
plurimas
facultates
elymo
finis
pauperum
cuz
oifpenfabat.
Et
viros
perde
ipfa
complurimos
quoum
eouum
ancillula
perfepe
ve
quotti
etiam
cbriftianiffimo
nionemonafterio
celeber
virtutibus
fifimus.Cuius
idibus
Clara
beremitay,
5242-3
Tlirgine
fcaturire
compertum
Radegundi
regina.
bnrcrs
francie
fuit
digna.natioe
germa
Berentbarium
babuit.nobili
cum
Lotbarus
fráco
paruu
captiua
regalem
pzedaz
infoumandamqg
virginem
coniuges
quum
integre
fan
Redagundis
digradu
pzoficcret.fuas
cupidiffime
dedicauit.
oe
omnibusque
ante
dabatgre
ftrenuos
pauperes
predicta
belisabetb
inopes
pijentiffime
cu
ardentiffime
feruiebat.
3n
cibos7oelitias
lenricula
litteris
die
leuia
fpöso
lefccret.
fufcepto'confeftimfacro
pzedicto
illuftrata
moz
effulfit
clariffima.quas
obzes
oemum
glozio-
liter
TDebcara
Montefalco.ozdinis