Human Generated Data

Title

Queen Isabella of Naples, Duchess of Lorraine (fol. CXLV v)

Date

1497

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Queen Isabella of Naples, Duchess of Lorraine (fol. CXLV v)

People

Artist: Anonymous Italy (Ferrara) 1497, Italian

Date

1497

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 99
Page 94.2
Human 88.2
Person 88.2
Newspaper 72.1
Paper 71.6
Advertisement 59.2
Poster 59.2
Flyer 56.1
Brochure 56.1

Clarifai

text 97.6
page 97.3
paper 96.6
vintage 95.7
old 95.5
document 95.4
print 94.9
people 94.9
book bindings 94.1
art 93.1
retro 92.4
manuscript 91.3
desktop 90.4
illustration 90
picture frame 89.1
antique 88.8
no person 86.6
adult 86.3
ancient 85
texture 85

Imagga

newspaper 57.3
brass 56.4
product 51.1
memorial 44.7
cloud 41.4
creation 41.1
book 39.5
daily 37.9
definition 37.3
association 36.5
artwork 33.9
advertising 33.6
creative 33.6
cover 33.4
advertisement 31.9
associated 31.6
brochure 31.2
carpet 31.2
advertise 31.2
decorative 31
collection 30.7
structure 30.6
backdrop 30.5
composition 30.2
idea 29.4
conceptual 29.1
art 28.7
decor 28.3
element 28.2
design 27.6
graphic 27
business 25.5
decoration 25.4
information 23.9
data 21.9
letter 21.1
bible 20.6
text 20.1
fabric 19.8
religion 19.8
binding 19.3
old 18.8
continuity 18.8
drapery 18.7
keywords 17.8
copy 17.7
prayer 17.4
religious 16.9
page 16.7
holy 16.4
god 16.3
faith 14.4
paper 14.1
antique 13.9
read 13.5
testament 12.9
development 12.4
word 12.3
detail 12.1
collage 11.6
black 11.4
document 11.2
church 11.1
gospel 10.9
open 10.8
spiritual 10.6
education 10.4
ancient 10.4
print 10.4
history 9.9
words 9.8
pages 9.8
new 9.7
pray 9.7
cross 9.4
money 9.4
company 9.3
energy 9.3
communication 9.3
chapter 8.9
scripture 8.9
analysis 8.8
belief 8.8
corporate 8.6
writing 8.5
commercial 8.5
rosary 7.9
passage 7.9
life 7.8
best 7.8
king 7.8
knowledge 7.7
mix 7.7
texture 7.7
study 7.5
vintage 7.5
activity 7.2

Google

Text 97.6
Paper 89.6
Newsprint 82.7
Paper product 78.3
Document 70.8
History 62.6

Microsoft

text 100
sign 90.1
newspaper 85.6
plaque 81.6
black 74.1
person 72
book 69.2
letter 51.5
old 47

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 19-31
Gender Female, 53.8%
Happy 45%
Surprised 45%
Calm 46.8%
Confused 45%
Fear 45%
Disgusted 45%
Angry 53%
Sad 45%

Feature analysis

Amazon

Book 100%
Person 88.2%

Captions

Microsoft

a white sign with black text 85.3%
a black sign with white text 84.4%
a black sign with white letters 81.3%

Text analysis

Amazon

virtutis
cocremata
Earolus
Et
attrociter
dem
De
rat
multos
3ana
fue
Ludouicus
titello
3anna
Bulcella
De 3anna Bulcella Et 3fabella Regina
3fabella
anos
poftea
puellaris
fane
aat
dite
qui
admodu3
ipe
vrberecepta
dite virtutis mulieridigneoccifa eft. Boft multos aat anos Earolus ipe op:
pulccila,
admodu3 fcrens mozte tam
Regina
mulieridigneoccifa
eminetilima
tam
eft.
munimeto
iloco
fcrens mozte
poni
inaurati
rat 3ana pulccila, p2o munimeto titello puellaris oeco2is crtice en1ea3 qui
rer
Remenfiu
timtts
timtts fane Remenfiu vrberecepta CO iloco rbi attrociter cocremata fue
rbi
dem eminetilima inaurati poni Ludouicus 3Uter rer poftea futc
p2o
op:
Boft
en1ea3
oeco2is
futc
crtice
3Uter
CO

Google

Et
ános
Earolus
ipe
timus
co
locorbi
fue
Zána
pulcclla
titullo
rer
cedésegre
admodus
ferens
peritos
teret:qui
illius
vitam
falfis
cám
accurate
falfo
oam
cius
acoia
crimini
quicpiam
vlla
ante
pzomulgauerüt.
eft:yt
Duoum
fepulcbzifeffoffa
ertitcrat
liquis
bonis:que
fuerant
fümi
oefücte
3taqz
boc
buic
omnerecuperatu
inatuditis
bec
pulcella/merito
regis
vita
coniunr
nono
cu
deceffit.
Que
muliercs
ipzimis
fiffima
min'igenio
magnitudie
iufta
zoibus
ques
pzope
pudoe
bumana.
effet
oicebatur
ifignita.
adminiftrádoer
teimotalem
regibus
gio
virum
iaz
germáuyi
id
Bulcella 3labella Janna Et Regina De dite virtutis mulier-idigne occifa etft. Boft multos att ános Earolus ipe op timus fane Rer Remenfiü vrbe recepta co i locorbi attrociter cocremata fue rat Zána pulcclla pzo munimeto z titullo puellaris oecozis.cruce encas z qui dem eminetifimná inaurată poni iuffit. Ludouicus autem rer poftca při fuc cedésegre admodus ferens mote tam idignátante viraginis a piopotifice Romano cinois fecundo ipetraffe fertur:vt vuos iuris peritos i galliam mit teret:qui iterato oiligetius illius caufam z vitam cognofceret.Quivbii gallia oemu5 perueniffentillico ouos er falfis cofiliarijs ziudicib citarut.Qui pofta cám buiufmodi accurate viligeterg omerftites ad fe Depicbederüt pláe mulicre inocetilfimam falfo fuiffe oam cgnouiffent. contra ficrát.Ouinymo omne cius vitátam pzeclaris geftis ira equali acoia coficta magica aduerfus illas videlicet oe veneficio aut arte cxtitiffe:que crimini bictat ter cofentiffenecc quicpiam ab ea vnog admiffum/p religione vlla er parte vio Lare potuiffer.Quas ebies virofapeodes mortis fupplicio affecerunt:az ipfi in inocetiffimas virginë din ante pzomulgauerüt. At buic vamnatioi addituz eft:yt Duoum alioz indicuz m0ttuoz offae fepulcbzifeffoffa igni fimiliter cre marcntur.Eoq locivbi bec virago ertitcrat cocrematatepluz poncrek zer re liquis pzedictoz bonis:que publicata fuerant ibidem ad oei fümi bonorem Tipfifuf oefücte pzopitiatione quottidianú facrifitiü inftitutus eft. 3taqz boc modo buic admtrabili femine oecus omnerecuperatu eft.Quibus quides me ritis z inatuditis facinozib.Janna bec pulcella/merito a nobis claris mulieri bus vanit bic applicanda. De 3abella regina renati regis vroze. cap.clriii. Sabella zluftriffima ac vita oirerim)ancta regi narenati adegauefis incli tiac optimi regis coniunr áno a natali cbriftiano nono zquadra gefimo fupza milefimus zquadringe tefimuniReapoii marimo cu fui n0 minis pzcconio deceffit. Que certeiter oes fui seculi muliercs ipzimis fomo fiffima fuut femina/nec min'igenio pze ftás ai magnitudie iufta clemelay zoibus munificavaffabilis veac rerus diuinazadmoduz studioiffima:z elo ques ipzimis.Euius táta crat verecudiavt ianditus pzope viderckeratag tato pudoe eronataz afpectu cospicua ac venerabilis: vtmagis a mulris oiceref mulier dinia bumana. Et cu alijs multis bonis artib z aHimi ootibus mi rabiliter effet decoatafingulari pzudetia loge onatifima oicebatur ifignita. Warimepi partbenopeoregno adipifcedocodeqz adminiftrádoer quo cer teimotalem gloziam iter cerera eft cofecuta.Scire boc i loco nof oppoztet:a cuz idem regnum TAeapolitanus Ludouico z 3oána regibus caruiffet:cuefti gio pmates regnii Salliam miferequi buius mulieris virum Renatus regem iaz Lodouici regis defücti germáuyi id accerfiret:eriftimátesid regni titu
virtutis
occifa
vrbe
attrociter
encas
poni
iuffit.
tam
idignátante
z
cognofceret.Quivbii
perueniffentillico
fe
inocetilfimam
contra
omne
pzeclaris
aduerfus
veneficio
cxtitiffe:que
Lare
mortis
vamnatioi
addituz
indicuz
igni
fimiliter
marcntur.Eoq
ibidem
oei
bonorem
modo
facinozib.Janna
claris
zquadringe
tefimuniReapoii
n0
fomo
diuinazadmoduz
vtmagis
oiceref
alijs
ootibus
mi
rabiliter
decoatafingulari
adipifcedocodeqz
quo
cer
i
caruiffet:cuefti
regem
titu
Bulcella
Janna
op
Rer
rat
pzo
oecozis.cruce
inaurată
Ludouicus
piopotifice
Romano
oiligetius
caufam
oemu5
ouos
citarut.Qui
buiufmodi
Depicbederüt
ficrát.Ouinymo
ira
aut
ab
admiffum/p
er
parte
vio
affecerunt:az
in
At
alioz
Tipfifuf
pzopitiatione
eft.Quibus
bic
applicanda.
De
renati
regi
adegauefis
tiac
optimi
gefimo
milefimus
oes
pze
ai
munificavaffabilis
studioiffima:z
elo
verecudiavt
ac
mulier
bonis
onatifima
partbenopeoregno
cerera
cofecuta.Scire
loco
cuz
idem
regnii
accerfiret:eriftimátesid
Regina
dite
mulier-idigne
Remenfiü
qui
eminetifimná
poftca
fuc
cinois
fecundo
ipetraffe
fertur:vt
iuris
galliam
iterato
gallia
cofiliarijs
ziudicib
omerftites
mulicre
vitátam
geftis
equali
illas
videlicet
oe
arte
bictat
ter
religione
potuiffer.Quas
virofapeodes
fupplicio
ipfi
din
offae
poncrek
zer
re
eft.
femine
quides
ritis
a
nobis
bus
vanit
3abella
regina
vroze.
cap.clriii.
narenati
áno
natali
fupza
marimo
ftás
ipzimis.Euius
ianditus
viderckeratag
tato
eronataz
afpectu
cospicua
artib
pzudetia
loge
iter
eft
Salliam
miferequi
mulieris
Renatus
Lodouici
defücti
3labella
etft.
Boft
multos
att
fane
recepta
cocremata
munimeto
puellaris
dem
autem
při
mote
viraginis
vuos
mit
pofta
viligeterg
ad
pláe
fuiffe
cgnouiffent.
coficta
magica
cofentiffenecc
ea
vnog
ebies
inocetiffimas
virginë
m0ttuoz
cre
locivbi
virago
cocrematatepluz
pzedictoz
publicata
quottidianú
facrifitiü
inftitutus
admtrabili
oecus
me
mulieri
Sabella
zluftriffima
oirerim)ancta
incli
cbriftiano
zquadra
fui
minis
pzcconio
certeiter
seculi
fuut
femina/nec
clemelay
veac
rerus
táta
crat
venerabilis:
mulris
dinia
multis
aHimi
Warimepi
gloziam
nof
oppoztet:a
regnum
TAeapolitanus
Ludouico
3oána
pmates
buius
regni