Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

Date

1507

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Date

1507

Classification

Prints

Machine Generated Data

Tags

Amazon

Book 100
Text 98.9
Page 98
Paper 67.7
Scroll 62.5

Clarifai

page 99.4
paper 99.2
document 98.8
old 98.8
retro 98.4
vintage 98
antique 98
book bindings 97.8
ancient 95.3
blank 95.3
manuscript 95.3
text 95.2
art 94.1
no person 94
parchment 93.8
picture frame 92.6
texture 91.6
desktop 91.4
sepia pigment 90.6
snap 90.2

Imagga

brass 100
memorial 100
structure 78.7
book 46.8
cloud 31.9
cover 29.6
definition 28.5
association 27.6
old 26.5
artwork 25.7
creative 25.6
bible 25.5
religion 25.1
decorative 24.2
page 24.2
advertising 24
associated 23.7
text 23.6
composition 23.6
collection 23.5
brochure 23.4
carpet 23.4
advertise 23.4
prayer 23.2
advertisement 23.2
design 23.1
conceptual 22.9
art 22.8
backdrop 22.3
decor 22.1
religious 21.6
element 21.5
idea 21.4
paper 20.4
holy 20.3
business 20.1
graphic 19.7
decoration 19.6
god 19.2
information 18.6
read 18.3
faith 18.2
letter 17.4
antique 17.3
testament 16.8
fabric 16
continuity 15.8
drapery 15.8
ancient 15.6
open 15.3
church 14.8
data 14.6
word 14.2
gospel 13.8
spiritual 13.5
cross 13.2
detail 12.9
pages 12.7
belief 12.7
vintage 12.4
print 12.3
new 12.2
scripture 11.9
words 11.8
pray 11.7
copy 11.5
document 11.2
product 11.1
chapter 10.9
keywords 10.8
history 10.7
close 10.3
rosary 9.9
creation 9.8
passage 9.8
catholic 9.7
texture 9.7
king 9.7
development 9.5
writing 9.4
finance 9.3
binding 9.1
education 8.7
black 8.4
energy 8.4
communication 8.4
study 8.4
analysis 7.8
best 7.8
collage 7.7
saint 7.7
spirituality 7.7
money 7.7
jacket 7.6
commerce 7.5
company 7.5
book jacket 7.3
financial 7.1

Google

Text 97.2
Paper 89.3
Document 79.2
Paper product 76.4
Vellum 65.1

Microsoft

text 99.7
letter 92.6
book 81.9
handwriting 68.6
engraving 60.1
manuscript 59.1
plaque 24.1

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Captions

Microsoft

a close up of a sign 80.7%
close up of a sign 76.7%
a sign on a wall 66.2%

Text analysis

Amazon

CCX.
tenebras:inter
oculoru
exathinat
diligenter
aute
non
ad Policarpu tenebras:inter
ad
miracula
ret
uniuerlitate
fexta
Policarpu
horaiam
fenfu
per
motum
fenfus/
fenfu oculoru deprehedere nequiffet. Sit hic liae fenfus/ fexta aute
nigerrime
luminariu
hic
deprehedere
Sit
omnimo
Aegypto
proximeintta
diuina/
lignum
nequiffet.
minime
lgnata/
ret nigerrime funt wirtute diuina/
Aegypto colttens per obfcuriffimas no 4is s tenebras motum luminariu
funt
horaiam lgnata/ ulg ad nona eills lignum
nona
ulg
no
fcribente.Dum.t
obfcuriffimas
earum miracula omnimo uniuerlitate minime tacuifflet.l eciamr
colttens
earum
fcribente.Dum.t .n .has diligenter exathinat
.has
4is
tenebra
s tenebras
wirtute
liae
eills
tacuifflet.l
eciamr
.n

Google

diligenter
tenebras:inter
minime
in
fenfu
oculorú
hic
lignata/ufg
eius
infta
ret/tenebræ
natura
fup
é
fol:qui
nung
terrá:led
uno
hemifperio
obfcurari
naturz
ea
quaradii
interpofitu
uniuerfum
penitus
eclypli:uno
plus/alio
magis
ue
uniuerfitate
hactenus.
nona
dicens.
Deus
lefus
Chriftus
defolatus
a
mi
decidit:fi
taneam
g,
mallem:gondereuel
loci
fentio:quod
remotu.Erat
cu
impartibiles/indiuilibiles/&
crucé
neg
fpús
fanctus.
uádo
cula:paffioné:mortem
fimul
fut/
ССХII. adPolicatpu fcribente.Dum.n.has diligenter examinat tenebras:inter earum miracula omnimodiuniueritaté minime tacuffer.lpe etiam in Aegypro coitens/per obfcuriffimas nodtis tenebras motum luminariu fenfu oculorú deprehédere nequiflet.Sit ergo hic lre fenfus/a fexta auté hora iam lignata/ufg ad horá noná/donec eius fignum proxime infta ret/tenebræ nigerrime/notis inftar obfcure facte funt uirtute diuina/ non natura creata uigore fup uniuerfam terram iudeá.Hunc eé lfe fen fum ex Luca colligere poffumus/mox dicéte. Et obfcuratus é fol:qui cu nung per uniuerlam terrá:led in uno hemifperio obfcurari lege naturz confueuerit per noctem.Tunc aut cu nox no effet fed meridies/uniuer fum hemifperiú no elt penitus obtenebratu:fed tm ea pars emifperii/ad quaradii folis lunaæ interpofitu puenire nullatenus potuerut.Hacuero fuit iudee regio:ubi penitus facte funtp uniuerfum tenebre. In Aegy pto aut uel alis circuftantibus regionibus:no penitus tenebrax fadte füts fed obnubilatio/ut fæpe cocingit folis eclypli:uno loco plus/alio minus opacitatis induci/duradii minus magis ue illis ad perpendiculá interce pti funt/Et de uniuerfitate tenebrarum harum dixerimus hactenus. ET Clrca horá nona clamauit lefus uoce magna dicens. Deus meus/deus meus/ut quid dereliquifti me? Sidis nofter lefus Chriftus defolatus nó fuit:fi a fpe:fi ab ani mi uigore non decidit:fi certiflimefciuit a diuinitate aiam non deferendá:fed cu cor pore uero futurá femper. Si uitá momen taneam deferebat fpontancusinon eft con fentaneu g, lamétádo dixerit.Deus meus/ deus meus/ut qd dereliquifti me/Quare magnú hic ego latitare exiftimo facramétu/quod certe audire & difcere mallem:gondereuel docere.Sed qm co loci pductus fum:ut fine culpa tacerenon poffim:dicá qd fentio:quod fortaffe non fit a dni faluatoris М intentiõe remotu.Erat dis lefus Chriftus dei filius & deus uerus:fecuda in trinitate perfona:Deus cu patre deus cum fpu faco/Tres fimul unus deus:&in ea rone penitus impartibiles/indiuilibiles/& a fe inuicé oino infepabiles.Et tamen crucé patiebatur filius:no pater neg fpús fanctus. uádo opus redemptionis noftra fufceptum eft totú in perfona fili tres fimul omnia pater filius & fpus fandus operati funt. Natiuitaté tres fimul decreuerunt/Filius natus eft folus Peregrinationé:dotriná-mira cula:paffioné:mortem iminenté & inde fecutam tres fimul operati fut/
adPolicatpu
tenebras
motum
nequiflet.Sit
iam
noná/donec
uirtute
terram
poffumus/mox
Et
obfcuratus
lege
folis
facte
uel
alis
fadte
fed
cocingit
opacitatis
illis
perpendiculá
interce
uoce
quid
fpe:fi
ab
ani
deferendá:fed
momen
eft
meus/
qd
ego
certe
&
docere.Sed
fine
trinitate
patre
deus
deus:&in
fe
tamen
filius:no
pater
totú
tres
filius
fpus
iminenté
operati
earum
omnimodiuniueritaté
Aegypro
lre
fenfus/a
fexta
fignum
proxime
nigerrime/notis
non
iudeá.Hunc
lfe
Luca
dicéte.
per
noctem.Tunc
aut
nox
effet
fum
obtenebratu:fed
lunaæ
puenire
fuit
iudee
pto
regionibus:no
induci/duradii
funt/Et
ET
horá
clamauit
meus/deus
meus/ut
fuit:fi
uigore
aiam
uero
femper.
Si
fentaneu
dixerit.Deus
dereliquifti
me/Quare
latitare
facramétu/quod
qm
pductus
culpa
tacerenon
dni
faluatoris
dis
uerus:fecuda
faco/Tres
oino
patiebatur
noftra
funt.
folus
fecutam
ССХII.
fcribente.Dum.n.has
etiam
coitens/per
obfcuriffimas
nodtis
luminariu
ergo
auté
hora
ad
inftar
obfcure
funt
diuina/
uniuerfam
confueuerit
no
elt
tm
pars
funtp
In
circuftantibus
tenebrax
minus
pti
de
tenebrarum
harum
dixerimus
magna
certiflimefciuit
uitá
fpontancusinon
lamétádo
exiftimo
poffim:dicá
fortaffe
intentiõe
dei
cum
rone
infepabiles.Et
redemptionis
fufceptum
fili
Natiuitaté
natus
Peregrinationé:dotriná-mira
examinat
miracula
tacuffer.lpe
deprehédere
creata
fen
ex
colligere
uniuerlam
meridies/uniuer
hemifperiú
emifperii/ad
nullatenus
potuerut.Hacuero
regio:ubi
tenebre.
Aegy
füts
obnubilatio/ut
fæpe
loco
Clrca
me?
Sidis
nofter
diuinitate
cor
pore
futurá
deferebat
con
magnú
audire
difcere
co
fum:ut
fit
М
perfona:Deus
fpu
unus
inuicé
opus
perfona
omnia
fandus
decreuerunt/Filius
inde