Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

Date

1507

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3617

Human Generated Data

Title

Christ on the Cross

People

Artist: Anonymous Italy (Fano) 1599, Italian 16th century

Date

1507

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Philip Hofer, M3617

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-04

Book 100
Text 98.9
Page 98
Paper 67.7
Scroll 62.5

Clarifai
created on 2019-11-04

page 99.4
paper 99.2
document 98.8
old 98.8
retro 98.4
vintage 98
antique 98
book bindings 97.8
ancient 95.3
blank 95.3
manuscript 95.3
text 95.2
art 94.1
no person 94
parchment 93.8
picture frame 92.6
texture 91.6
desktop 91.4
sepia pigment 90.6
snap 90.2

Imagga
created on 2019-11-04

brass 100
memorial 100
structure 78.7
book 46.8
cloud 31.9
cover 29.6
definition 28.5
association 27.6
old 26.5
artwork 25.7
creative 25.6
bible 25.5
religion 25.1
decorative 24.2
page 24.2
advertising 24
associated 23.7
text 23.6
composition 23.6
collection 23.5
brochure 23.4
carpet 23.4
advertise 23.4
prayer 23.2
advertisement 23.2
design 23.1
conceptual 22.9
art 22.8
backdrop 22.3
decor 22.1
religious 21.6
element 21.5
idea 21.4
paper 20.4
holy 20.3
business 20.1
graphic 19.7
decoration 19.6
god 19.2
information 18.6
read 18.3
faith 18.2
letter 17.4
antique 17.3
testament 16.8
fabric 16
continuity 15.8
drapery 15.8
ancient 15.6
open 15.3
church 14.8
data 14.6
word 14.2
gospel 13.8
spiritual 13.5
cross 13.2
detail 12.9
pages 12.7
belief 12.7
vintage 12.4
print 12.3
new 12.2
scripture 11.9
words 11.8
pray 11.7
copy 11.5
document 11.2
product 11.1
chapter 10.9
keywords 10.8
history 10.7
close 10.3
rosary 9.9
creation 9.8
passage 9.8
catholic 9.7
texture 9.7
king 9.7
development 9.5
writing 9.4
finance 9.3
binding 9.1
education 8.7
black 8.4
energy 8.4
communication 8.4
study 8.4
analysis 7.8
best 7.8
collage 7.7
saint 7.7
spirituality 7.7
money 7.7
jacket 7.6
commerce 7.5
company 7.5
book jacket 7.3
financial 7.1

Google
created on 2019-11-04

Text 97.2
Paper 89.3
Document 79.2
Paper product 76.4
Vellum 65.1

Microsoft
created on 2019-11-04

text 99.7
letter 92.6
book 81.9
handwriting 68.6
engraving 60.1
manuscript 59.1
plaque 24.1

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Book 100%

Categories

Captions

Microsoft
created on 2019-11-04

a close up of a sign 80.7%
close up of a sign 76.7%
a sign on a wall 66.2%

Text analysis

Amazon

CCX.
tenebras:inter
oculoru
exathinat
diligenter
aute
non
ad Policarpu tenebras:inter
ad
miracula
ret
uniuerlitate
fexta
Policarpu
horaiam
fenfu
per
motum
fenfus/
fenfu oculoru deprehedere nequiffet. Sit hic liae fenfus/ fexta aute
nigerrime
luminariu
hic
deprehedere
Sit
omnimo
Aegypto
proximeintta
diuina/
lignum
nequiffet.
minime
lgnata/
ret nigerrime funt wirtute diuina/
Aegypto colttens per obfcuriffimas no 4is s tenebras motum luminariu
funt
horaiam lgnata/ ulg ad nona eills lignum
nona
ulg
no
fcribente.Dum.t
obfcuriffimas
earum miracula omnimo uniuerlitate minime tacuifflet.l eciamr
colttens
earum
fcribente.Dum.t .n .has diligenter exathinat
.has
4is
tenebra
s tenebras
wirtute
liae
eills
tacuifflet.l
eciamr
.n

Google

ССХII. adPolicatpu fcribente.Dum.n.has diligenter examinat tenebras:inter earum miracula omnimodiuniueritaté minime tacuffer.lpe etiam in Aegypro coitens/per obfcuriffimas nodtis tenebras motum luminariu fenfu oculorú deprehédere nequiflet.Sit ergo hic lre fenfus/a fexta auté hora iam lignata/ufg ad horá noná/donec eius fignum proxime infta ret/tenebræ nigerrime/notis inftar obfcure facte funt uirtute diuina/ non natura creata uigore fup uniuerfam terram iudeá.Hunc eé lfe fen fum ex Luca colligere poffumus/mox dicéte. Et obfcuratus é fol:qui cu nung per uniuerlam terrá:led in uno hemifperio obfcurari lege naturz confueuerit per noctem.Tunc aut cu nox no effet fed meridies/uniuer fum hemifperiú no elt penitus obtenebratu:fed tm ea pars emifperii/ad quaradii folis lunaæ interpofitu puenire nullatenus potuerut.Hacuero fuit iudee regio:ubi penitus facte funtp uniuerfum tenebre. In Aegy pto aut uel alis circuftantibus regionibus:no penitus tenebrax fadte füts fed obnubilatio/ut fæpe cocingit folis eclypli:uno loco plus/alio minus opacitatis induci/duradii minus magis ue illis ad perpendiculá interce pti funt/Et de uniuerfitate tenebrarum harum dixerimus hactenus. ET Clrca horá nona clamauit lefus uoce magna dicens. Deus meus/deus meus/ut quid dereliquifti me? Sidis nofter lefus Chriftus defolatus nó fuit:fi a fpe:fi ab ani mi uigore non decidit:fi certiflimefciuit a diuinitate aiam non deferendá:fed cu cor pore uero futurá femper. Si uitá momen taneam deferebat fpontancusinon eft con fentaneu g, lamétádo dixerit.Deus meus/ deus meus/ut qd dereliquifti me/Quare magnú hic ego latitare exiftimo facramétu/quod certe audire & difcere mallem:gondereuel docere.Sed qm co loci pductus fum:ut fine culpa tacerenon poffim:dicá qd fentio:quod fortaffe non fit a dni faluatoris М intentiõe remotu.Erat dis lefus Chriftus dei filius & deus uerus:fecuda in trinitate perfona:Deus cu patre deus cum fpu faco/Tres fimul unus deus:&in ea rone penitus impartibiles/indiuilibiles/& a fe inuicé oino infepabiles.Et tamen crucé patiebatur filius:no pater neg fpús fanctus. uádo opus redemptionis noftra fufceptum eft totú in perfona fili tres fimul omnia pater filius & fpus fandus operati funt. Natiuitaté tres fimul decreuerunt/Filius natus eft folus Peregrinationé:dotriná-mira cula:paffioné:mortem iminenté & inde fecutam tres fimul operati fut/
ССХII.
adPolicatpu
fcribente.Dum.n.has
diligenter
examinat
tenebras:inter
earum
miracula
omnimodiuniueritaté
minime
tacuffer.lpe
etiam
in
Aegypro
coitens/per
obfcuriffimas
nodtis
tenebras
motum
luminariu
fenfu
oculorú
deprehédere
nequiflet.Sit
ergo
hic
lre
fenfus/a
fexta
auté
hora
iam
lignata/ufg
ad
horá
noná/donec
eius
fignum
proxime
infta
ret/tenebræ
nigerrime/notis
inftar
obfcure
facte
funt
uirtute
diuina/
non
natura
creata
uigore
fup
uniuerfam
terram
iudeá.Hunc
lfe
fen
fum
ex
Luca
colligere
poffumus/mox
dicéte.
Et
obfcuratus
é
fol:qui
cu
nung
per
uniuerlam
terrá:led
uno
hemifperio
obfcurari
lege
naturz
confueuerit
noctem.Tunc
aut
nox
no
effet
fed
meridies/uniuer
hemifperiú
elt
penitus
obtenebratu:fed
tm
ea
pars
emifperii/ad
quaradii
folis
lunaæ
interpofitu
puenire
nullatenus
potuerut.Hacuero
fuit
iudee
regio:ubi
funtp
uniuerfum
tenebre.
In
Aegy
pto
uel
alis
circuftantibus
regionibus:no
tenebrax
fadte
füts
obnubilatio/ut
fæpe
cocingit
eclypli:uno
loco
plus/alio
minus
opacitatis
induci/duradii
magis
ue
illis
perpendiculá
interce
pti
funt/Et
de
uniuerfitate
tenebrarum
harum
dixerimus
hactenus.
ET
Clrca
nona
clamauit
lefus
uoce
magna
dicens.
Deus
meus/deus
meus/ut
quid
dereliquifti
me?
Sidis
nofter
Chriftus
defolatus
fuit:fi
a
fpe:fi
ab
ani
mi
decidit:fi
certiflimefciuit
diuinitate
aiam
deferendá:fed
cor
pore
uero
futurá
femper.
Si
uitá
momen
taneam
deferebat
fpontancusinon
eft
con
fentaneu
g,
lamétádo
dixerit.Deus
meus/
deus
qd
me/Quare
magnú
ego
latitare
exiftimo
facramétu/quod
certe
audire
&
difcere
mallem:gondereuel
docere.Sed
qm
co
loci
pductus
fum:ut
fine
culpa
tacerenon
poffim:dicá
fentio:quod
fortaffe
fit
dni
faluatoris
М
intentiõe
remotu.Erat
dis
dei
filius
uerus:fecuda
trinitate
perfona:Deus
patre
cum
fpu
faco/Tres
fimul
unus
deus:&in
rone
impartibiles/indiuilibiles/&
fe
inuicé
oino
infepabiles.Et
tamen
crucé
patiebatur
filius:no
pater
neg
fpús
fanctus.
uádo
opus
redemptionis
noftra
fufceptum
totú
perfona
fili
tres
omnia
fpus
fandus
operati
funt.
Natiuitaté
decreuerunt/Filius
natus
folus
Peregrinationé:dotriná-mira
cula:paffioné:mortem
iminenté
inde
fecutam
fut/