Human Generated Data

Title

Council meeting

Date

16th century

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15268

Human Generated Data

Title

Council meeting

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Date

16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15268

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-06

Text 99.1
Newspaper 99
Human 82.7
Person 82.7
Book 55.9

Clarifai
created on 2019-11-06

page 95.8
paper 95.5
print 94.6
document 94.5
text 93.8
people 91.8
vintage 91.1
no person 91
illustration 90.1
old 88.8
book bindings 87.9
administration 85.6
picture frame 81.3
number 80.8
government 80.7
symbol 79.5
art 78.8
antique 77.9
war 76.9
retro 76.6

Imagga
created on 2019-11-06

brass 100
memorial 100
structure 67.5
cloud 42.3
cover 36.2
definition 35.4
association 34.5
advertising 33.7
artwork 33
creative 32.7
associated 32.6
brochure 32.2
backdrop 32.2
carpet 32.2
advertise 32.2
composition 32.1
advertisement 31.9
decor 31
collection 30.7
decorative 30.1
element 29.8
book 29.6
design 29.3
conceptual 29.2
art 28.7
idea 28.5
graphic 26.3
information 25.7
business 25
decoration 24.7
data 23.8
newspaper 23.1
old 22.4
menu 21.6
text 21
letter 20.2
product 18.8
keywords 18.8
bible 18.7
copy 18.6
religion 18
fare 17.9
fabric 17.9
continuity 17.8
drapery 17.7
antique 17.4
page 16.7
collage 16.4
faith 16.3
word 16.1
creation 15.8
prayer 15.5
holy 15.5
religious 15
read 14.5
print 14.2
paper 14.1
spiritual 13.5
god 13.4
daily 13
church 13
detail 12.9
testament 12.9
open 12.6
development 12.4
new 12.2
gospel 11.9
black 11.4
cross 11.3
energy 11
chapter 10.9
rosary 10.9
pages 10.8
ancient 10.4
study 10.3
money 10.2
communication 10.1
words 9.8
belief 9.8
king 9.7
mix 9.6
life 9.4
history 9
scripture 8.9
passage 8.9
food 8.8
more 8.8
mosaic 8.8
best 8.8
saint 8.7
writing 8.5
modern 8.4
document 8.4
texture 8.4
vintage 8.3
close 8
protestant 7.9
analysis 7.8
catholic 7.8
books 7.8
easter 7.6
company 7.5
day 7.1

Google
created on 2019-11-06

Text 96.2
Newsprint 95.2
Paper 91.3
Newspaper 80.3
Paper product 76.8
Font 68.6
Document 56
History 54.1

Microsoft
created on 2019-11-06

text 100
letter 88.8
book 67
plaque 18.1

Color Analysis

Feature analysis

Amazon

Person 82.7%
Book 55.9%

Categories

Text analysis

Amazon

CONSI
PRIMVM
CONSI PRIMVM 2
Confiliozum
SVMMARIVM
Confiliozum Clarifimi,
Clarifimi,
2
da
ngnificus
Eminenrilfimig
incipit.
CASVS
patritu
nepotis
pcedat in
pdictu3
confo:rum.
tificalilgs
da ars incipit. corumlitise confo:rum.
patrimonialibue
ars
dendis.
liget clcricos.
declinare
anlc omitia
Jurifconfultidomini
.alircr
Eminenrilfimig Jurifconfultidomini ZIarianiGocini TSratutum crebus patrimonialibue fora VCM
relpectul
fequioebet.
crebus
TSratutum
Hcto: fequioebet.
ZIarianiGocini
fbatutii pdictu3 pcedat in atrafuerfali.
fora
Hcto:
iunioris
iunctos
tificalilgs anlc omitia .alircr Gocini nepotis Secu poflit declinare foru eriam relpectul
recoperandit
iunioris Senenii patritu .cquitis acefarec. BBons dendis. iunctos recoperandit liget clcricos.
VCM
atrafuerfali.
ngnificus ir oan. Baut
eriam
Senenii
.cquitis
Secu
fbatutii
acefarec.
Gocini
ir oan.
corumlitise
poflit
foru
Baut
BBons

Google

CONSI PRIM V M aalalallalalala S V M M AR I V M Confiliozum Clariffimi, Eminentiffimigs Jurifconfulti domini arianiSocini iunioris, Senenis patrity, cquiris, ac Lelarce, ons tificalifgs anle Lomitis, aliter Socini neporis,Secun da Pare incipit. CSratutum derebuo patrimonialibus certa foma ve dendis,zper giunctos recóperandis an liget clericos. CEtan clericue polit declinare fozi criam refpectu lay coum litis confotum CEtan tatuti pdictus pcedat in re cmpta a träfuerfali. nod CAS VS Hcto: foum rei fequi debet. 2 Eaufe continentia dinidi non debet. 3 Laycipoflunt cozam ecclefiaftico indice conueniri refpes ctu cleriei confotie litio,quem er fua pfona alias pofe fent declinare. Et boc pzocedit, etiam fi fint plurcs layci,& vnus cieris cus foluo. Erbocin delicris crtiam procedit. bligati ad vendendus er fozma ftaruti funt obligati ad remradendam. 6 ebligatio rem tradiindiuidua dicitur fm comu.opi. 7 Bominy tranflario per legis pbibitionem impeditur. 8 Srarutus difponens oerebus patrimonialibus fub cerra foma vendendis, per afanguincos recupandis,an li ger clericos,z nu.fequentibus, emarime nu.1s. Staruta ciuitarum criam fauozabilia clericozum contra ctus non ligant. 1o Staruta per que libera facultas oerebus fuis difponen di aufert funt odiofa,z a iure comuni ero:bititia,idco firicie intelligend.a funt,ci.mu.1. I Srauta predicra tollentia liberas faculraté derebus fuis diponendinon fubditos non ligant ctiam laycos. 11 Staturum ls pbibear fubditis alicnationem, fi ti aliena tio clerico fiat,yalebit etíam refpectu fubditi. 13 Starutum probibens alienationem in non fubditos non valet aducrfuo clericoo,z non impedit,quin clericio,in quos alicnatur reo,jue acquiratur,e per cos rerineaf. 14 Elericus pefumitur laycozum ftatuta ignozare, vti alics na,e ad fe non pertinenria. 16 Louneuo faltem paefunptiue fcirepacfumitur id, quod coniunctus fcit. 17 Toefimprio iuris legitima liquidapzobatio vicitur. 1g Intimario venditionis pro foma non requirirur, vt fiat agnarie fed fufficit,gp ipfi agnari aliquo modo notitia babeant,z fcientiam venditionis,čt per pzefumprione. 19 Juder prcoculis cquitarem femper babere oeber. 20 TRes parrinuonialio in ftaruto de quo bic alrero de ouos bus modis capipoteft. 22 Starura oebent impzopziari,creftringi,vt mius qs pof finr, ledant ins commune, ounmodo aliquid operens tur,ziumero.o. Lonil.o.baria.Soci.j.vol Elir Joan.au Agnificus no s cen fis cum iure fuccelionis parerne polideret dimidis prem vnius domus, aliaz oimidia emit a.d.zbartbeo filio fratris cine pofts ea aut de anno. 1516. totá domum pzedictá vna cú qua dam atia oomúcula adberente,quá a qbufdam crtraneis emerar,vedidit repbano be bartbolinis ciui Zucenfi,z magiftro Zaurentio,pio Frácifco,Bartbolomco,c Elin centio filijs dicri Srepbani p ccrto inter cos guéto pcio. CErcum per vendirozem pzedictú nulla ante venditiones fuifet facta ingfirio de agnatio cius an emere vellent fm fomá ftaruri Zucefis.Er poft oe anno.1521.per.d.em pto:es fuit facta intimario predicre véditionis dno Toan ni de Liljs,Zauretio cins fratri carnalí,oño Micolao de lilis,zono attbeo cius frarri oibus feparatim,put er inrimationibus conftat quarum oiunt copia tranfimittif Clunc aut fup:adicti Do.To. Zaurétius bo. licolaus, ois zsattbeus de lilijs giunctim dinifim perunt iam moruo dicto Srepbano a pdictis cius filijs finul, pin diuifo.d.bomúpoflidentibus,vt eay tans repfimoniales cis rauédant fm fomá tatutor Zucenfii quozum copia tranfmittif, dnmrácifci(qz clericus eft)coueniut cota indice ecclefiaftico Lucefi, alios cozam iudice layco. C epponit preos conentos er pfona di Frácifci de in copetétia indicio,qz ille vti ptbonotarins aplicus of cres prus ab ordinario,e lic cum effe cóueniendum cozam fiuo udice,z non effe fuppofitum ftatutis Zucenfibus. Et attenta indiniduirare caufc,ge.f.oco fratres fimul cum Reuercndo diofrancifco bomú poflident p indiuifo idé df refpectu aliog frarri, vt fic caufa ira idiuidua co:áco dem iudice tracterur,z non caufe grtinentia vinidatur. preterea dicif per cofdem reos,qo actorcs omnino des bent excludi ppter intimariones fingulis cog factas. Et prererea quod oimidía oomus quá Joa.paulus eme rat a filio fratria nó crat apud ipfum,vrpatrimonialis. Erper confequens non fubiacet tarucis loquentibus oe patrimonialibus. Cauibus fic ftantibue querirur qd iurioee inquantu iufti tia patiatur petiur confilium in fauozcm reoum. aa ii
CONSI
PRIM
V
M
aalalallalalala
S
AR
I
Confiliozum
Clariffimi,
Eminentiffimigs
Jurifconfulti
domini
arianiSocini
iunioris,
Senenis
patrity,
cquiris,
ac
Lelarce,
ons
tificalifgs
anle
Lomitis,
aliter
Socini
neporis,Secun
da
Pare
incipit.
CSratutum
derebuo
patrimonialibus
certa
foma
ve
dendis,zper
giunctos
recóperandis
an
liget
clericos.
CEtan
clericue
polit
declinare
fozi
criam
refpectu
lay
coum
litis
confotum
tatuti
pdictus
pcedat
in
re
cmpta
a
träfuerfali.
nod
CAS
VS
Hcto:
foum
rei
fequi
debet.
2
Eaufe
continentia
dinidi
non
3
Laycipoflunt
cozam
ecclefiaftico
indice
conueniri
refpes
ctu
cleriei
confotie
litio,quem
er
fua
pfona
alias
pofe
fent
declinare.
Et
boc
pzocedit,
etiam
fi
fint
plurcs
layci,&
vnus
cieris
cus
foluo.
Erbocin
delicris
crtiam
procedit.
bligati
ad
vendendus
fozma
ftaruti
funt
obligati
remradendam.
6
ebligatio
rem
tradiindiuidua
dicitur
fm
comu.opi.
7
Bominy
tranflario
per
legis
pbibitionem
impeditur.
8
Srarutus
difponens
oerebus
fub
cerra
vendendis,
afanguincos
recupandis,an
li
ger
clericos,z
nu.fequentibus,
emarime
nu.1s.
Staruta
ciuitarum
fauozabilia
clericozum
contra
ctus
ligant.
1o
que
libera
facultas
fuis
difponen
di
aufert
odiofa,z
iure
comuni
ero:bititia,idco
firicie
intelligend.a
funt,ci.mu.1.
Srauta
predicra
tollentia
liberas
faculraté
derebus
diponendinon
fubditos
ligant
ctiam
laycos.
11
Staturum
ls
pbibear
fubditis
alicnationem,
ti
aliena
tio
clerico
fiat,yalebit
etíam
fubditi.
13
Starutum
probibens
alienationem
valet
aducrfuo
clericoo,z
impedit,quin
clericio,in
quos
alicnatur
reo,jue
acquiratur,e
cos
rerineaf.
14
Elericus
pefumitur
laycozum
ftatuta
ignozare,
vti
alics
na,e
fe
pertinenria.
16
Louneuo
faltem
paefunptiue
fcirepacfumitur
id,
quod
coniunctus
fcit.
17
Toefimprio
iuris
legitima
liquidapzobatio
vicitur.
1g
Intimario
venditionis
pro
requirirur,
vt
fiat
agnarie
fed
fufficit,gp
ipfi
agnari
aliquo
modo
notitia
babeant,z
fcientiam
venditionis,čt
pzefumprione.
19
Juder
prcoculis
cquitarem
femper
babere
oeber.
20
TRes
parrinuonialio
ftaruto
de
quo
bic
alrero
ouos
bus
modis
capipoteft.
22
Starura
oebent
impzopziari,creftringi,vt
mius
qs
pof
finr,
ledant
ins
commune,
ounmodo
aliquid
operens
tur,ziumero.o.
Lonil.o.baria.Soci.j.vol
Elir
Joan.au
Agnificus
no
s
cen
fis
cum
fuccelionis
parerne
polideret
dimidis
prem
vnius
domus,
aliaz
oimidia
emit
a.d.zbartbeo
filio
fratris
cine
pofts
ea
aut
anno.
1516.
totá
domum
pzedictá
vna
qua
dam
atia
oomúcula
adberente,quá
qbufdam
crtraneis
emerar,vedidit
repbano
be
bartbolinis
ciui
Zucenfi,z
magiftro
Zaurentio,pio
Frácifco,Bartbolomco,c
Elin
centio
filijs
dicri
Srepbani
p
ccrto
inter
guéto
pcio.
CErcum
vendirozem
pzedictú
nulla
ante
venditiones
fuifet
facta
ingfirio
agnatio
cius
emere
vellent
fomá
ftaruri
Zucefis.Er
anno.1521.per.d.em
dno
Liljs,Zauretio
attbeo
frarri
oibus
feparatim,put
inrimationibus
quarum
oiunt
copia
tranfimittif
Clunc
giunctim
iam
pdictis
finul,
pin
diuifo.d.bomúpoflidentibus,vt
eay
tans
repfimoniales
iudice
epponit
cres
ab
ordinario,e
effe
cóueniendum
fiuo
udice,z
ftatutis
Zucenfibus.
caufc,ge.f.oco
fratres
bomú
poflident
indiuifo
frarri,
caufa
ira
idiuidua
co:áco
dem
tracterur,z
caufe
preterea
cofdem
actorcs
des
bent
intimariones
fingulis
prererea
rat
fratria
Erper
fubiacet
loquentibus
oe
patrimonialibus.
fic
ftantibue
querirur
inquantu
iufti
tia
patiatur
petiur
confilium
fauozcm
reoum.
aa
ii
poft
pto:es
fuit
intimario
predicre
véditionis
Toan
ni
cins
fratri
carnalí,oño
Micolao
lilis,zono
conftat
fup:adicti
Do.To.
Zaurétius
bo.
licolaus,
ois
zsattbeus
lilijs
dinifim
perunt
moruo
dicto
Srepbano
cis
rauédant
tatutor
Zucenfii
quozum
tranfmittif,
dnmrácifci(qz
clericus
eft)coueniut
cota
Lucefi,
alios
layco.
C
preos
conentos
Frácifci
copetétia
indicio,qz
ille
ptbonotarins
aplicus
of
prus
lic
fuppofitum
attenta
indiniduirare
fimul
Reuercndo
diofrancifco
idé
df
aliog
grtinentia
vinidatur.
dicif
reos,qo
omnino
excludi
ppter
cog
factas.
oimidía
oomus
quá
Joa.paulus
eme
crat
apud
ipfum,vrpatrimonialis.
confequens
tarucis
Cauibus
qd
iurioee