Human Generated Data

Title

Council meeting

Date

16th century

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15267

Human Generated Data

Title

Council meeting

People

Artist: Anonymous Italy 1599, Italian 16th century

Date

16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15267

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-06

Text 98.7
Newspaper 97.3
Book 76.6
Art 56.3

Clarifai
created on 2019-11-06

page 96.2
paper 96.1
people 95.5
print 95.4
text 95.4
no person 93.9
document 91.5
illustration 91.3
vintage 89.8
book bindings 88.9
adult 87.8
one 86.1
art 84.5
retro 83.6
old 83.6
number 82.7
picture frame 82
bill 81.3
education 81
administration 80

Imagga
created on 2019-11-06

brass 81.5
memorial 65.7
structure 44.3
cloud 36.2
book 35.8
daily 33.5
definition 32.4
cover 29.7
association 29.6
artwork 28.4
creative 28.3
newspaper 27.3
advertising 26.9
text 26.2
associated 25.7
composition 25.5
art 25.4
brochure 25.4
carpet 25.3
advertise 25.3
collection 25.3
advertisement 25.1
decorative 25.1
design 24.8
backdrop 24.8
element 24
conceptual 23.8
business 23.7
idea 23.2
decor 23
graphic 22.7
product 22.2
old 21.7
page 21.4
information 21.3
decoration 21
religion 20.7
bible 20.6
creation 19.6
prayer 18.4
data 18.3
continuity 17.8
drapery 17.7
paper 17.3
word 17
religious 16.9
letter 16.5
menu 16.5
holy 16.4
god 16.3
print 16.1
fabric 16
read 15.4
faith 15.3
antique 14.8
fare 13.7
copy 13.3
testament 12.9
open 12.6
spiritual 12.5
ancient 12.1
detail 12.1
church 12.1
gospel 11.9
keywords 11.8
words 11.8
document 11.2
money 11.1
cross 10.4
communication 10.1
chapter 9.9
history 9.9
pages 9.8
new 9.7
development 9.5
writing 9.4
study 9.3
energy 9.3
vintage 9.1
rosary 8.9
scripture 8.9
analysis 8.8
belief 8.8
pray 8.7
collage 8.7
finance 8.5
company 8.4
close 8
passage 7.9
black 7.8
education 7.8
best 7.8
king 7.8
binding 7.7
stock 7.5
currency 7.2
bank 7.2

Google
created on 2019-11-06

Text 94.9
Newsprint 90.8
Paper 89.8
Paper product 76.6
Newspaper 63.5
Document 58.4

Microsoft
created on 2019-11-06

text 100
letter 86.2
book 68.3
newspaper 61.3
plaque 51

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 30-46
Gender Male, 53.9%
Disgusted 45.1%
Angry 45.2%
Calm 54.6%
Confused 45%
Surprised 45.1%
Happy 45.1%
Fear 45%
Sad 45%

AWS Rekognition

Age 20-32
Gender Male, 50.3%
Confused 49.5%
Angry 49.5%
Calm 50.3%
Disgusted 49.5%
Sad 49.7%
Happy 49.5%
Fear 49.5%
Surprised 49.5%

AWS Rekognition

Age 16-28
Gender Male, 53.1%
Fear 45%
Angry 45.5%
Confused 45%
Sad 45%
Happy 45.1%
Calm 54%
Surprised 45%
Disgusted 45.4%

AWS Rekognition

Age 10-20
Gender Male, 52.6%
Fear 45%
Surprised 45%
Calm 45.3%
Happy 45.3%
Angry 45.2%
Disgusted 45.1%
Confused 45.1%
Sad 53.9%

Feature analysis

Amazon

Book 76.6%

Categories

Text analysis

Amazon

SVMMARIVM
confilioumclarif.eminetif
3
lunc
fra
bereditarig
remanfit:
icait.
fimiqs
aliter.
in
quibug
are
poitgs
confilioumclarif.eminetif bereditarig pozrioncm: fibi fra
inalmo
aliquod
plunbug
tencns,
tbedra
fimiqs urilconfulri hialarianiSociniiuniozio, trem remanfit: contingentcnl, qucpcics
urilconfulri hialarianiSociniiuniozio,
colecompcratiug
fibi
poitgs icait. lunc plunbug inalmo JBofonicnfi TBadue Dcinterp:crarioncitarutor Genenfiumae quibug in
puncto
fitios
ad
contingentcnl,
gurie
Genenfiumae
tbedra gurie tencns, dcratillinuphitctur. puncto ad
Eomiria. aliter. Socini 2im1a are Dui SVMMARIVM
colecompcratiug aliquod paternc.velmatcrne
Eomiria.
qucpcics
crclufapprer
Guuilis crclufapprer mafculos fitios
Connliui
Guuilis
mafculos
2im1a
trem
JBofonicnfi
Socini
pozrioncm:
Dcinterp:crarioncitarutor
paternc.velmatcrne
amnis
dcratillinuphitctur.
nenhis p
1152imun.
ISifis
amnis Genis. ISifis
TBadue
Genis.
Dui
aulc

Google

fiue
non,fi
Depredicris
legitiniberedcs
copiatranfmittitur,oubitatur,vip
pzedícte
aberpcfa,vide
ramcn
infra
nu.s.vbilatc.
13
Tutatuto
fufficit
dicere
plurea
effe
rationes,
creditur,
nii
pzobctur,p
vnica.
auctozitas
eft
volo,
licer
p:o
ra
tione
allegetur
fauoe
agnationis
nontamen
oifpolitio
Lonfilium e m n Szimum 3 no6/02 cole comperat ivs aliquod aduerfus paterne,vel matcrne bereditatis porionem fibi contingentem,que pence fra tren remanfit confiliozum clarif.eminérif fimiqs Jurifconfulri ii zsariani Socini iuniozie,See nenfis patritj,equitis, ac Lcfare, ontificalifgs aule Lomiris. alirer,Socini nepotis, ima Bare, ui polts pluribus annie Scnio, Siio, ac etiam Baduç icgit. Auncin almo 5ononieni gymnafio, pziman ca tbedrá Juris Liuilio tenens, ocfideratifimus pitctur. &S VMM ARIV M CDe interpzeratione ftarutos Senenfinm de quibns in puncto, vtp..hlia dorara erclufa pprer mafculos fitios ocbeat reintegrari ad bona marerna, parerna,fifilijma fculi,z fic cius fratres occcdant fine ocfccndentibus ma fculis,fed cum feminis. CAS VS ctumTale poponitur, nobi, Siftarutam dicat gp femina non faccedar donee t quo ufqs fuperfucrit mafculus, finullue mafcenlus fuperuie uat,erclutio dicif cuanefcere, per becvcrbanon dicif fiupliciter pprie crclufa,fed rpaliter, eft com.opi. 2 Siliaborara De bonis cómunibus aftaruro crclufa fimpli citer,an polit aliqdocbonis parernis babere, ad co rum cómunionem venire,epolit vicipperuo erclufa. 3 Sila oicitur berco legitima cum a.l.ad fucccflionenm vo cetur,vidctamen.j.nu.135 Eonditio ita,fi fine liberis oecefferit er.l.oifpofitione ad liberosreftricra,eriam filia berede veicit. s dicctiuum mafcalini generis iunctus cunt comunigene reerpopzia fignificatione compecbendit eriam femis ninum.videraen.j.nu.88.vbividctur limita. 6 TRario feminaperclufiua,videlicer rario gferuande agna tionis zcyppidomus,cefar,qn folum feminafupcrett, nu.16.vbi aflignar alias rónen feminay erclufinas. Rualitas mafculinitatis giderata in paincipio ftatuti ad exclufionem feminarum cenferur repetita in fine, vbi etiam agitur be erclufione feminarum.limita vtJ.nu me.18.30.cr.1.cr.87. 8 erbaillalegitinibercdcs,generatiter intellecta,pout pofita funr,ctiam in feminis verificari bebent. Averboum lignificationenon eft recedendum,vbi non oftenditur alia profcrentis voluntas. 1o lerbis ftarurti tenacirer eft adberendum,qztantum difpo nunt,quantum loquuntur. Ruandoratio nó et in latuto crpeffa,ab ea,nec ab eius ocfectu arguiporcft. lis JacobusSenéfits in teftatus decefit,fuperftitibus ei dha Aico la innupta, z Tinelloccio filys legitrimis, znaruralibue,a bercdibus vniuerfalibus Expoft nupfit bialicola Dorcfibi conttituta de bonis cómunibus,eiuribus parcrne, z matcrne bereditario re nunciauit,cum erpzeflareferuatione,g ad bona piedicta, ideft ad partem fuam in eia poffct reuerti deficienre prole mafculina. Demum oecelit Tincllocius abfas pole ma fculina, fuperftite tamen ei Agnere cus filia legitima, naturali, beredevnincrfali. TJrem pcfupponunf ouo ftatura principalia.rimum eitfub Rubica,g mulicr dotara crátibus mafculis non fuccedar, z ita oicit. Culicr nupta botata apatre, fratre, feu patruo,matri fue abinteftato non fuccedat, quidiu fupercrit filius ma fculus er ca, nedum ipfa,fed nec ocfcendentes er ca fuc cederepolint auo materno, proauo, vcl proauie, quádia faperfint filijmafculi,enue,vdl plurco,cprauo materno,vcl auia materna,vclp2oauia oefcendentes mafculi er iplis fi lns mafculis er legitimo marrimonio tc. TSecundum eitfub Rubzica,p mulicr oorata ad fuccef fionem, vel diuiionem non veniat cum fratribus, t ita funt verba cius. TJrem nulla mulier,que nunc eft,vel fucrit dorara,e Do tem fuas receperit oe bonis cómunibue, que baberer cum frarre, vcl fratribue carnalibus polit ipla, vel bídcs eiue deccrero venire per fe,velper alium ad facceffionem, vdl diuifiones, vel ad conunionem aliquam bonor, e rerum comunium,quepencs fratrem,vel fratrecs remanferint,fi,ean Argui potcit ab vnicaratione, licct non erp:efla, ranq3 ueiurauerit refurarioncm, fiue non,fi Depredicris fratre, velfrarribus legitiniberedcs velbercsremanferint er fe defcendentes,faluain boc teftamentaria oifpofitione pas tris, velmatris zc. odo ftantibus tarutio predicrio, 7 quibufdam alijs, quoum copiatranfmittitur,oubitatur,vip pzedícte aberpcfa,vide ramcn infra nu.s.vbilatc. 13 Tutatuto fufficit dicere plurea effe rationes, creditur, nii pzobctur,p fit vnica. 14 Statuentiumn auctozitas omnino eft artendenda. s udifpolitionbuo confitentibus in fic volo, licer p:o ra tione allegetur fauoe agnationis nontamen oifpolitio Lonil.oo.zari Soci
Lonfilium
e
m
n
Szimum
3
no6/02
cole
comperat
ivs
aliquod
aduerfus
paterne,vel
matcrne
bereditatis
porionem
fibi
contingentem,que
pence
fra
tren
remanfit
confiliozum
clarif.eminérif
fimiqs
Jurifconfulri
ii
zsariani
Socini
iuniozie,See
nenfis
patritj,equitis,
ac
Lcfare,
ontificalifgs
aule
Lomiris.
alirer,Socini
nepotis,
ima
Bare,
ui
polts
pluribus
annie
Scnio,
Siio,
etiam
Baduç
icgit.
Auncin
almo
5ononieni
gymnafio,
pziman
ca
tbedrá
Juris
Liuilio
tenens,
ocfideratifimus
pitctur.
&S
VMM
ARIV
M
CDe
interpzeratione
ftarutos
Senenfinm
de
quibns
in
puncto,
vtp..hlia
dorara
erclufa
pprer
mafculos
fitios
ocbeat
reintegrari
ad
bona
marerna,
parerna,fifilijma
fculi,z
fic
cius
fratres
occcdant
fine
ocfccndentibus
ma
fculis,fed
cum
feminis.
CAS
VS
ctumTale
poponitur,
nobi,
Siftarutam
dicat
gp
femina
non
faccedar
donee
t
quo
ufqs
fuperfucrit
mafculus,
finullue
mafcenlus
fuperuie
uat,erclutio
dicif
cuanefcere,
per
becvcrbanon
fiupliciter
pprie
crclufa,fed
rpaliter,
com.opi.
2
Siliaborara
De
bonis
cómunibus
aftaruro
crclufa
fimpli
citer,an
polit
aliqdocbonis
parernis
babere,
co
rum
cómunionem
venire,epolit
vicipperuo
erclufa.
Sila
oicitur
berco
legitima
a.l.ad
fucccflionenm
vo
cetur,vidctamen.j.nu.135
Eonditio
ita,fi
liberis
oecefferit
er.l.oifpofitione
liberosreftricra,eriam
filia
berede
veicit.
s
dicctiuum
mafcalini
generis
iunctus
cunt
comunigene
reerpopzia
fignificatione
compecbendit
eriam
femis
ninum.videraen.j.nu.88.vbividctur
limita.
6
TRario
feminaperclufiua,videlicer
rario
gferuande
agna
tionis
zcyppidomus,cefar,qn
folum
feminafupcrett,
nu.16.vbi
aflignar
alias
rónen
feminay
erclufinas.
Rualitas
mafculinitatis
giderata
paincipio
ftatuti
exclufionem
feminarum
cenferur
repetita
fine,
vbi
agitur
be
erclufione
feminarum.limita
vtJ.nu
me.18.30.cr.1.cr.87.
8
erbaillalegitinibercdcs,generatiter
intellecta,pout
pofita
funr,ctiam
feminis
verificari
bebent.
Averboum
lignificationenon
recedendum,vbi
oftenditur
alia
profcrentis
voluntas.
1o
lerbis
ftarurti
tenacirer
adberendum,qztantum
difpo
nunt,quantum
loquuntur.
Ruandoratio
et
latuto
crpeffa,ab
ea,nec
ab
eius
ocfectu
arguiporcft.
lis
JacobusSenéfits
teftatus
decefit,fuperftitibus
ei
dha
Aico
la
innupta,
z
Tinelloccio
filys
legitrimis,
znaruralibue,a
bercdibus
vniuerfalibus
Expoft
nupfit
bialicola
Dorcfibi
conttituta
cómunibus,eiuribus
parcrne,
bereditario
re
nunciauit,cum
erpzeflareferuatione,g
piedicta,
ideft
partem
fuam
eia
poffct
reuerti
deficienre
prole
mafculina.
Demum
oecelit
Tincllocius
abfas
pole
fculina,
fuperftite
tamen
Agnere
cus
legitima,
naturali,
beredevnincrfali.
TJrem
pcfupponunf
ouo
ftatura
principalia.rimum
eitfub
Rubica,g
mulicr
dotara
crátibus
mafculis
fuccedar,
ita
oicit.
Culicr
nupta
botata
apatre,
fratre,
feu
patruo,matri
fue
abinteftato
fuccedat,
quidiu
fupercrit
filius
fculus
er
ca,
nedum
ipfa,fed
nec
ocfcendentes
fuc
cederepolint
auo
materno,
proauo,
vcl
proauie,
quádia
faperfint
filijmafculi,enue,vdl
plurco,cprauo
materno,vcl
auia
materna,vclp2oauia
oefcendentes
mafculi
iplis
fi
lns
legitimo
marrimonio
tc.
TSecundum
Rubzica,p
oorata
fuccef
fionem,
vel
diuiionem
veniat
fratribus,
funt
verba
cius.
nulla
mulier,que
nunc
eft,vel
fucrit
dorara,e
Do
tem
fuas
receperit
oe
cómunibue,
que
baberer
frarre,
fratribue
carnalibus
ipla,
bídcs
eiue
deccrero
venire
fe,velper
alium
facceffionem,
vdl
diuifiones,
conunionem
aliquam
bonor,
rerum
comunium,quepencs
fratrem,vel
fratrecs
remanferint,fi,ean
Argui
potcit
vnicaratione,
licct
erp:efla,
ranq3
ueiurauerit
refurarioncm,
velfrarribus
velbercsremanferint
fe
defcendentes,faluain
boc
teftamentaria
oifpofitione
pas
tris,
velmatris
zc.
odo
ftantibus
tarutio
predicrio,
7
quibufdam
alijs,
quoum
fit
14
Statuentiumn
omnino
artendenda.
udifpolitionbuo
confitentibus
Lonil.oo.zari
Soci