Human Generated Data

Title

from Aurea Summa Azo

Date

16th century

People

Artist: Anonymous France (Lyons) 1599, French 16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15265

Human Generated Data

Title

from Aurea Summa Azo

People

Artist: Anonymous France (Lyons) 1599, French 16th century

Date

16th century

Classification

Prints

Credit Line

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt Randall, R15265

Machine Generated Data

Tags

Amazon
created on 2019-11-07

Text 97.4
Human 82.9
Person 82.9
Newspaper 81.6
Person 77
Art 73.3
Person 71.8
Advertisement 59.6
Poster 59.6

Clarifai
created on 2019-11-07

text 97.5
page 95.6
paper 95.2
vintage 92.2
print 91.2
illustration 90.2
document 88.4
number 87.3
old 85.3
people 85
picture frame 83.7
bill 83.7
business 79
no person 78.9
antique 78.4
art 77
desktop 76.9
card 76.8
template 76.2
information 75

Imagga
created on 2019-11-07

menu 99.6
fare 79.6
food 37.2
book 34.4
old 27.9
text 25.3
design 23.7
antique 23.4
business 22.5
paper 22
art 20.9
information 20.4
bible 19.6
religion 18.9
page 18.6
cover 18.5
letter 18.4
vintage 18.2
cloud 18.1
creative 17.7
graphic 17.5
read 17.3
brass 17
newspaper 16.8
decorative 16.7
definition 16.7
backdrop 16.5
holy 16.4
collection 16.2
idea 16
artwork 15.6
data 15.5
prayer 15.5
new 15.4
composition 15.1
product 15
document 14.9
daily 14.8
association 14.8
retro 14.8
decoration 14.5
advertising 14.4
word 14.2
decor 14.2
element 14.1
memorial 13.6
conceptual 13.2
religious 13.1
ancient 13
money 12.8
brochure 12.7
advertisement 12.5
history 12.5
faith 12.5
creation 12.3
writing 12.2
global 11.9
associated 11.8
communication 11.8
pages 11.7
open 11.7
carpet 11.7
advertise 11.7
copy 11.5
god 11.5
print 11.3
testament 10.9
black 10.8
world 10.6
spiritual 10.6
grunge 10.2
structure 10
chapter 9.9
words 9.8
texture 9.7
detail 9.7
education 9.5
map 9.5
church 9.3
close 9.1
gospel 8.9
pattern 8.9
collage 8.7
capital 8.5
symbol 8.1
currency 8.1
scripture 7.9
keywords 7.9
calligraphy 7.9
belief 7.8
king 7.8
drawing 7.7
modern 7.7
ink 7.7
stained 7.7
notes 7.7
stock 7.5
east 7.5
study 7.5
historic 7.3
bookmark 7

Google
created on 2019-11-07

Text 94.8
Newsprint 89.1
Paper 88.4
Paper product 70.3
History 54.1

Microsoft
created on 2019-11-07

text 100
newspaper 52.3

Color Analysis

Face analysis

Amazon

AWS Rekognition

Age 22-34
Gender Male, 50.3%
Happy 49.5%
Fear 49.5%
Sad 49.5%
Disgusted 49.5%
Calm 50.3%
Angry 49.7%
Surprised 49.5%
Confused 49.5%

AWS Rekognition

Age 22-34
Gender Male, 50.3%
Confused 49.5%
Fear 49.9%
Calm 49.6%
Angry 49.7%
Sad 49.7%
Surprised 49.5%
Happy 49.5%
Disgusted 49.5%

AWS Rekognition

Age 21-33
Gender Male, 50.1%
Calm 49.5%
Confused 49.5%
Angry 50.4%
Fear 49.5%
Sad 49.5%
Surprised 49.5%
Happy 49.5%
Disgusted 49.5%

AWS Rekognition

Age 25-39
Gender Female, 50.3%
Sad 49.5%
Disgusted 49.5%
Confused 49.5%
Angry 49.5%
Happy 49.5%
Surprised 49.5%
Calm 49.5%
Fear 50.4%

AWS Rekognition

Age 24-38
Gender Male, 50.3%
Angry 49.6%
Calm 50.3%
Sad 49.5%
Disgusted 49.5%
Happy 49.5%
Confused 49.5%
Surprised 49.5%
Fear 49.5%

Feature analysis

Amazon

Person 82.9%
Poster 59.6%

Categories

Text analysis

Amazon

sonis
iurifconultozum
pzin
epoftillis:
cle.
poffulant:que
babere
confucuit
Szobemium
in
nullo
pottus:d
cipis
cipis fumms factecs cle. pottus:d
uncipit.
sonis pzin Diuinitatisc bumanitatie penitals pecosre
iurifconultozum ta: omnam babere memorias: nullo
iurta
bumili
omnam
Ornipoten-
impacfie:
bumanitatie
pecosre
fumms
aplertis mocoptonfimo Ornipoten-
boncttate:
aplertis
mocoptonfimo
memorias:
factecs
iBEO sus. feliciter uncipit. poffulant:que
icientie
feliciter
Diuinitatisc
lpcritozmsodinc:bonorabiliumfo
9icronymsamsigintem
tiomtbns mun impacfie: per iurta
per
mun
9icronymsamsigintem fuis funmas
addl :mozutm boncttate:
sus.
fuis
Eusdunenfi
funmas
ta:
penitals
epoftillis: que in Eusdunenfi 2 lpcritozmsodinc:bonorabiliumfo bumili
iBEO
addl
:mozutm
aniuri
fm1s
tiomtbns
CU fm1s aniuri
que
CU
2

Google

520bemum (PN tgemntum baberememorias:in nullo penitue peccare 930nis iurifconfultoum1 pan initatis eit pottus:$ bymanitaniodti.C,de ect.uenn cipis aurea fummamperime cafigatecollatione fects cus alie retuftifimis codicibus mannlcriptis. vna cus famns marijstapotillie:que in Zugdunenfi z Dontiferaten impzefione continentur.Euperadditis quibaídam addi tienibas nunimpaeie: per Clarifi.3octo.. icronymum gigmtem Forofempzonienfem locis fuis bfertis.Cum fno coptoffimo Repertotio.Omnipoten tiaco Zsus,felicter incipit. (peritoms ordine: bonorabilium focioppecibus bumili ter condefcendi:qui vita comendabili:moum boneftate: Scientie magnitudine:numero perfonarum:nobilitate pro fapicmultaqs liberalitate refplendentvnde urtaipform amicabilcs fupplicatoco Codicie 3Jnttitutionü lnmas Inctdetractare ftudebo:cupiena vttam pzouccti quam ru des que poftulant:que aut facile inucuire:qfepeaccidere confacuit r per glo.tertusnoticia tenebzatur: vamglo. adglo.veladter.ranimittitur:quod quidem ego ipfe fe ceram: vt vitarcm fcribendi labozcm:ftusiolus andito vefiderabilipzinatur effectu:camad crudiendum faper Cananto io oubitabilibue parocinium glo.requirit lumen reperit a tergo:vt in errozis cadit fepiffime laberint bum Sufcipia tisita anmabileszpzeclarilfami focij lucidus fauozabtle munusquod mibiointins potulaftis:tenetco: qz nibil ob b aura d fcurum nibil oubitabile:nibil Srium legibus innenietio: quoniam omnes pzincipales lecundaric barum fumma rum particule ve iuris cozpoze pzocelferunt. Dmue artiicium fufcipit incrementum s natura qnid fit. mnium bfememe:iam epentrus in nallo peccarepo tius ct Diainitatis@bumanitatis. mores: tanio p fpicatiooeo reintr.r nem fcien tie fupernenerit gratic pleni tudo zfucceffiuis nature be nchicijs ingenii pdotctur no eft mirus fibumana coditio cORtinuis exercitijo fufcipiat incrementi:vnde etias vicit lcy.t Omne artificium fofci pitincrementum:vt.f.oele. fij.legatis.6.omatricbus.qz a. iplaconfactudoconnertitar in naturas.lnde iuniozcs p bz fpicatins queq fingulacontemplátur.tEt.n.natura'que dameriftentia fiubicctorum:complectens accidentia fcom cffe propzins.lelnatura eft id quod intue latet zeptracon fuctudinis inftantia queritur:oe queti accipitur quantum et ve materia ineffe: ti augcripoteft per confuctudinarii ftudendi modum,terabilis eft equidem ipfanatura: q fulcipit magiseminus ingta fnianm Dalomonis.nquit.n omniarenouanturoeijciuntur:tgeneratio carnisc fan gaintenafcitur finitur.Renouantur igitur bominee:z ip Ta fcientiareflozelcit:q vetercs peecepterco artium fcien tiarum principia contulerunt: vnde comendandi fiunt:fed nonpreceteris cxtollendi fant:quoniam qui fubtiliter facti cmendat:laudabilior eft co qui prius inuenit.vt.C.oevete in.cnu.l.j..pautem.verfi.nam qui.Sdofiquidemp Do. Tplacentinus pecclarus famolno iurifperitus apud mo tempefulanns fupEodice t nRitutionbue fummas lau dabilcs copoluitzcuins victis non pzopofai oerogare. Isin qubufdam minue plenein quibufdam ordine irregu lari in quibnfdam non obferuato tramite iuris:ita p con fule proceflufe vidcatur:non eit tiab aliquo inculpandue deno-glinfcs dinioncs. into vr.obque an fpiciaf potino accedens vide bar.inLhboffi pcó.Daler.inL ge poitbioa. ff.be be. po tbunia. e a Catelgiar idp c CsQuid fit C3ncipit materis edCodicem, Eodertnde pictue fit. 2 lidanduseft in primis que fit libzimaque vtilitaet finis. 3 Clerbum interpetrare eit giale copebedesttcorectiont. 4 lienatio quid fit. 3nftitutio beredis quefactano fuit qiqs facta paefamitur, 6 Eondictio qfiq babetur pzo appofita que fuit ommulfa. 7 Conditio qnq que oeficit pefumitur extitiffe. 8 pactam quednon fuit appofitum pacfamitur quando pofitum. 9 actun ve lncranda vote vroremotua intelligitur tca monafterium ingredicnte. vo Lircafubttatiam qualiter fat interpetretio. u Rualiter ura fignant circa titatem 12 uid fingant circarelationcm. 3 Quidcircaqualitatem. 4 3ura qualiter interpetrentur circa actionE Beft p quis ege rit velnon egerit aliquid. Tredene initfmpaedij piediumiplns tradcre fingitur. IS Jura quid Angant circa pati. t6 Jurapefamunt aliqi prcfentes ablentemteconnerfo. 7 Circatempus quid intcrpetrentur leges. i8 urapefamunt qics quem bic aliquid qonon babct. t9 Qualiter inracircafitum pacfamant. 20 ucipcs circaleges ad que fereferant. turu. Cliqusdo ignotumpigno tiue. RURER dumMA
initatis
eit
pottus:$
bymanitaniodti.C,de
cipis
aurea
fummamperime
cafigatecollatione
fects
cus
alie
retuftifimis
codicibus
mannlcriptis.
vna
Zugdunenfi
quibaídam
addi
gigmtem
Forofempzonienfem
Repertotio.Omnipoten
tiaco
Zsus,felicter
incipit.
(peritoms
ordine:
bonorabilium
focioppecibus
bumili
ter
condefcendi:qui
vita
comendabili:moum
boneftate:
Scientie
magnitudine:numero
perfonarum:nobilitate
fapicmultaqs
liberalitate
refplendentvnde
lnmas
Inctdetractare
ftudebo:cupiena
vttam
pzouccti
ru
des
que
poftulant:que
aut
facile
inucuire:qfepeaccidere
confacuit
r
per
quidem
ego
ipfe
fe
vt
vitarcm
fcribendi
labozcm:ftusiolus
andito
vefiderabilipzinatur
effectu:camad
crudiendum
faper
Cananto
io
oubitabilibue
parocinium
glo.requirit
errozis
cadit
laberint
bum
anmabileszpzeclarilfami
focij
lucidus
fauozabtle
munusquod
mibiointins
potulaftis:tenetco:
qz
nibil
ob
aura
d
fcurum
oubitabile:nibil
innenietio:
quoniam
omnes
pzincipales
lecundaric
barum
fumma
rum
particule
ve
iuris
pzocelferunt.
incrementum
s
bfememe:iam
peccarepo
tius
tanio
p
pleni
tudo
etias
in
iuniozcs
bz
fpicatins
queq
fingulacontemplátur.tEt.n.natura'que
fiubicctorum:complectens
fcom
quod
latet
zeptracon
fuctudinis
quantum
ti
ftudendi
eft
equidem
ipfanatura:
q
Dalomonis.nquit.n
carnisc
igitur
bominee:z
ip
Ta
vetercs
peecepterco
artium
fcien
principia
vnde
fiunt:fed
nonpreceteris
cxtollendi
qui
fubtiliter
facti
cmendat:laudabilior
inuenit.vt.C.oevete
in.cnu.l.j..pautem.verfi.nam
Do.
Tplacentinus
iurifperitus
mo
tempefulanns
t
nRitutionbue
lau
copoluitzcuins
Isin
minue
quibufdam
ordine
lari
quibnfdam
fule
vidcatur:non
aliquo
deno-glinfcs
dinioncs.
into
fpiciaf
accedens
vide
bar.inLhboffi
pcó.Daler.inL
ge
poitbioa.
ff.be
e
a
Catelgiar
c
fit
C3ncipit
materis
Eodertnde
fit.
2
lidanduseft
primis
vtilitaet
finis.
3
quid
3nftitutio
beredis
quefactano
fuit
paefamitur,
ommulfa.
oeficit
pefumitur
extitiffe.
pactam
quednon
appofitum
pacfamitur
quando
pofitum.
9
actun
lncranda
vroremotua
intelligitur
monafterium
ingredicnte.
vo
Lircafubttatiam
qualiter
fat
interpetretio.
u
Rualiter
ura
fignant
circa
titatem
Quidcircaqualitatem.
interpetrentur
actionE
Beft
quis
Tredene
initfmpaedij
t6
Jurapefamunt
aliqi
leges.
i8
urapefamunt
aliquid
qonon
babct.
t9
Qualiter
inracircafitum
pacfamant.
20
ucipcs
circaleges
turu.
Cliqusdo
ignotumpigno
tiue.
dumMA
520bemum
(PN
tgemntum
baberememorias:in
nullo
penitue
peccare
930nis
iurifconfultoum1
pan
ect.uenn
famns
marijstapotillie:que
z
Dontiferaten
impzefione
continentur.Euperadditis
tienibas
nunimpaeie:
Clarifi.3octo..
icronymum
locis
fuis
bfertis.Cum
fno
coptoffimo
pro
urtaipform
amicabilcs
fupplicatoco
Codicie
3Jnttitutionü
quam
glo.tertusnoticia
tenebzatur:
vamglo.
adglo.veladter.ranimittitur:quod
ceram:
lumen
reperit
tergo:vt
fepiffime
Sufcipia
tisita
b
Srium
legibus
cozpoze
Dmue
artiicium
fufcipit
natura
qnid
mnium
epentrus
nallo
ct
Diainitatis@bumanitatis.
mores:
fpicatiooeo
reintr.r
nem
tie
fupernenerit
gratic
zfucceffiuis
nature
be
nchicijs
ingenii
pdotctur
no
mirus
fibumana
coditio
cORtinuis
exercitijo
fufcipiat
incrementi:vnde
vicit
lcy.t
Omne
artificium
fofci
pitincrementum:vt.f.oele.
fij.legatis.6.omatricbus.qz
a.
iplaconfactudoconnertitar
naturas.lnde
dameriftentia
accidentia
cffe
propzins.lelnatura
id
intue
inftantia
queritur:oe
queti
accipitur
et
materia
ineffe:
augcripoteft
confuctudinarii
modum,terabilis
fulcipit
magiseminus
ingta
fnianm
omniarenouanturoeijciuntur:tgeneratio
fan
gaintenafcitur
finitur.Renouantur
fcientiareflozelcit:q
tiarum
contulerunt:
comendandi
fant:quoniam
co
prius
qui.Sdofiquidemp
pecclarus
famolno
apud
fupEodice
fummas
dabilcs
victis
non
pzopofai
oerogare.
qubufdam
plenein
irregu
obferuato
tramite
iuris:ita
con
proceflufe
tiab
inculpandue
vr.obque
an
potino
be.
po
tbunia.
idp
CsQuid
edCodicem,
pictue
libzimaque
Clerbum
interpetrare
giale
copebedesttcorectiont.
4
lienatio
qiqs
facta
6
Eondictio
qfiq
babetur
pzo
appofita
7
Conditio
qnq
8
vote
tca
12
uid
fingant
circarelationcm.
3ura
ege
rit
velnon
egerit
aliquid.
piediumiplns
tradcre
fingitur.
IS
Jura
Angant
pati.
prcfentes
ablentemteconnerfo.
Circatempus
intcrpetrentur
qics
quem
bic
ad
fereferant.
RURER